طراحی الگوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت‌محوری و تأمین نیازهای جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ما در حال وارد شدن به عصر جدیدی به نام عصر دانش هستیم. در این عصر منبع مورد نیاز رفاه؛ دانش، کارکنان آموزش‌دیده و ایده‌هایشان است که تأمین این منابع، بخشی از وظایف دانشگاه اسلامی محسوب می‌شود. در واقع؛ دانشگاهها دانش و نوآوری را تولید و از طریق دانش‌آموختگان و دیگر فرمهای انتقال دانش، به جامعه منتقل می‌کنند. در میان همة فرمهای انتقال دانش، دانش‌آموختگان با صلاحیت، بالاترین تأثیر و اهمیت را در فرایند انتقال دانش دارند. در واقع؛ دانش‌آموختگان با دانش، بایستی راه حلی برای مسائل جامعه باشند. هدف : هدف این مقاله پرداختن به تشریح مهارتها و خصایص ضروری‌ای است که دانشگاه اسلامی بایستی در دانشجویان برای خدمت به جامعه در این عصر پرورش دهد. روش : روش انجام پژوهش، نظریة برخاسته از داده‌هاست. یافته‌ها: خصوصیت و مهارتهای(شایستگی‌های) مورد نیاز دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای تأمین نیازهای جامعه در این عصر عبارتند از: تقوا و روحیة وظیفه‌شناسی و مسئولیت، هوشمندی، انطباق‌پذیری و توانایی کار میان‌وظیفه‌ای و میان‌رشته‌ای، خلّاقیت و نوآوری و کارآفرینی، انعطاف‌پذیری، روحیة کار تیمی و گروهی. نتیجه‌گیری: دانشجویان از طریق مشارکت در آموزش دانشگاهی باید خصوصیات و مهارتهای لازم را کسب، آنها را به جامعه منتقل و در سرتاسر جامعه و اقتصاد به کار ببرند.

کلیدواژه‌ها