ارائۀ الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی. استادیار گروه مدیریت و فلسفۀ علم و فنّاوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران(نویسنده مسئول)/ نشانی: تهران؛ میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجتمع شهید چمران، دانشکده مهندسی پیشرفت/ نمابر: 73021201-021 / Email: mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir

2 دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران. استادیار گروه سیاست‌پژوهی فرهنگی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.

چکیده

هدف: پژوهش پیش رو، با هدف ارائۀ الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است. در این راستا، ضمن توصیف وضعیت آشفته‌حال نظریات رهبری سازمان، به نقد نظریۀ رهبری کوانتومی به عنوان آخرین راهکار مطرح، پرداخته شد. روش: بیانات آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان منبع پژوهش، از طریق روش تحلیل محتوا، تحلیل و مفاهیم فرعی و کلی خط‌مشی‌های مطلوب رهبری در قالب نظریۀ رهبری جهادی ارائه شد. در ادامه، از طریق کاربست روش‌شناسی مدلسازی ساختاری تفسیری و در قالب رجوع به خبرگان، الگوی نهایی رهبری جهادی ارائه شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر، به صورت الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی در قالب خط‌مشی‌های هفت‌گانۀ خط‌مشی‌ ظلم‌ستیز، خط‌مشی کریمه، خط‌مشی بصیرت‌بخش، خط‌مشی عزت‌مدار، خط‌مشی هویت‌بخش، خط‌مشی درون‌زا و خط‌مشی جذاب ارائه شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش، حاکی از جایگاه والای خط‌مشی‌های بصیرت‌بخش و پس از آن، خط‌مشی‌های هویت‌بخش در الگوی نهایی خط‌مشی‌های رهبری جهادی است.

کلیدواژه‌ها


-      آذر، عادل؛ فرزانه خسروانی و رضا جلالی(1395). تحقیق در عملیات نرم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
-      افجه، سید علی‌اکبر و مهدی حمزه‌پور(1393). «رهیافتی جامع از نظریۀ رهبری کوآنتومی و کاربردهای آن در سازمان». اندیشه مدیریت راهبردی، سال هشتم، ش 2: 204-161.
-      باردن، لورنس(1375). تحلیل محتوا. ترجمۀ محمد یمنی دوزی سرخابی و ملیحه آشتیانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-      پورعزت، علی‌اصغر(1383). «تصویرپردازی بصیرت‌بخش از آیندۀ موعود: استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل در ایران». کمال مدیریت (ویژه‌نامه مدیریت دولت و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران)، ش 9-8.
-      پورعزت، علی‌اصغر(1393). مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع). تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
-      عبدالحمید، مهدی(1394). الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران. رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت دولتی. تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-      عبدالحمید، مهدی و علی‌اصغر پورعزت(1390). «تبیین ویژگی‌های مانایی و پایایی در سازمانهای متمایل به ایثار». دو فصلنامه مدیریت اسلامی، 19، 2.
-      فانی، علی‌اصغر؛ محمود حمدان و احمدعلی خائف الهی(1389). «طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمانهای لبنان». مدرس علوم انسانی- پژوهشهای مدیریت در ایران، دورۀ چهاردهم، ش 2: 121-99.
-      کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود(1371). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: فرهنگ معاصر.
-      محمدهادی، فریبرز(1390). «پارادایم کوآنتومی در علم مدیریت». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، ش 23: 94-71.
-      مختاری نوری، جمیله و سید محمد خادم الحسینی(1387). «کاربرد مدل کوانتومی در رهبری پرستاری». نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی. سال هجدهم،  ش61: 63-55.
-      یوکل، گری(1382). مدیریت و رهبری در سازمان. ترجمه محمد ازگلی و قاسم قنبری. تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
-       Abdolhamid, Mahdi & Aliasghar Pourezzat (2011). “Characteristics of Sacrifice Organization”. Islamic Management, V.19, No.2.
-       Abdolhamid, Mahdi (2015). A Model for Evaluation of Public Policies of the Islamic Republic of Iran Based on Ayatollah Khamenei Perspective. Public Administration Ph.D. Thesis. Tehran: Allameh Tabatabai University.
-       Afjahi, Seyed Ali Akbar & Mahdi Hamzehpoor (2013). “A Comprehensive Approach to Quantum Theory and its Applications in the Organization”. Strategic Management Thought, Vol. 8, No. 2: 161-204.
-       Azar, Adel; Farzaneh Khosravani & Reza Jalali (2016). Soft Operation Research. Tehran: Industrial Management Institute Press.
-       Bardin, Laurence (1996). Content Analysis. Translated by: Mohammad Yamani and Maliheh Ashtiani. Tehran: Beheshti University Press.
-       Barrett, R. (2011). The New Leadership Paradigm. Lulu.com.
-       Batten Joe D. (1989). Tough-Minded Leadership. AMAZOM, New York, USA.
-       Brown, M.E.; L.K. Trevino & D.A. Harrison (2005). “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 117-134.
-       Charlotte, K. Shelton & John R. Darling (2001). “The Quantum Skills Model in Management: a New Paradigm to Enhance Effective Leadership”. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 22, N. 6: 264-273.
-       Cohen, W.M. & D.A. Levinthal (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”. Administrative Science Quarterly, 128-152.
-       Daft, Richard L. (2004). Organization Theory and Design. Eighth Edition. South-Western. Thomson Learning. USA.
-       Darling, J.R. & C. Fogliasso (1997). “Conflict Management in the Small Business Firm”. Journal of Contemporary Business Issues, 5 (1): 1-11.
-       Darling, J.R. (1999). “Organizational Excellence and Leadership Strategies: Principles Followed by Top Multinational Executives”. Leadership & Organization Development Journal, 20 (6): 309-321.
-       Deardorff, D. & G. Williams (2006). Synergy leadership in quantum organization, Available: www.triz-journal.com
-       Drucker, P.F. (1998). “Management’s New Paradigms”. Forbes Magazine, 10, 98.
-       Erçetin, Ş.Ş. & E.A. Kayman (2014). “How to Be a Quantum Leader in an Intelligent Organization?”. In Chaos, Complexity and Leadership 2012 (P. 247-252). Springer Netherlands.
-       Erçetin, Ş.Ş. & M.C. Kamacı (2008). “Quantum Leadership Paradigm”. World Applied Sciences Journal, 3 (6): 865-868.
-       Fani, Aliasghar; Mahmood Hamdan & Ahmad Ali Khaef Elahi (2010). “Designing Suitable Leadership Model for Managing Lebanon Organizations”. Management Research in Iran, Vol. 14, No. 2: 99-121.
-       Fey, Carl F.; Margarita Adaeva & Anastasia Vitkovskaia (2001). “Developing a Model of Leadership Styles: What Works Best in Russia?”. International Business Review, Vol. 10.
-       Finkelman, A. (2015). Leadership and Management in Nursing: Core Competencies for Quality Care. Prentice Hall.
-       Fry, Louis W. (2003). “Toward a Theory of Spiritual Leadership”. The Leadership Quarterly, 14: 693-727.
-       Gill, Roger (2006). Theory and Practice of Leadership. SAGE, London.
-       Hood, L. (2013). Leddy & Pepper's Conceptual Bases of Professional Nursing. Lippincott Williams & Wilkins.
-       Karakas, F. & M. Kavas (2008). “Creative Brainstorming and Integrative Thinking: Skills for Twenty-First Century Managers”. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 22 (2): 8-11.
-       Kiwi, Rimon & Look Van Compenhood (1992). Research Method in Social Science. Translated by: Abdulhossein Nik Gohar. Tehran: Farhange Moaser.
-       Krippendorf, K. (2012). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Sage.
-       Levi, Daniel (2001). Group Dynamics for Teams. Sage Publication, USA.
-       McCauley, Gwen (2009). “Leadership in A Quantum Age”. Available: www.wel.systems.com/articles/leadership.htm
-       Missouri, L. (2006). “Soul Intelligence Springboard to Quantum Leadership”. Coachfederation.org/NR/.../4819/soul_intelligence_Seale_Wilson
-       Mohammad Hadi, Fariborz (2011). “Quantum Paradigm in Management Science”. Organizational Culture Management, Vol. 9, No. 23: 71-94.
-       Mokhtari Nori J, Khadem Alhoseni M. (2008). “Quantum model in nursing leadership”. Journal of Shahid Beheshti, School of Nursing and Midwifery.  16(61): 55-63.
-       Pourezzat, Aliasghar (2004). “Visionary Depiction of the Promised Future: Intezar Proactive Strategy of Justice City”. Management Excellence Special Issues: Public Administration & Vision of Islamic Republic of Iran, No 8-9.
-       Pourezzat, Aliasghar (2014). Our Management: Islamic Management based on Nahj al-Balāghah. Tehran: Bunyād-i Nahj al-Balāghah Press.
-       Roussel, L.A.; R.C. Swansburg & R.J. Swansburg (2006). Management and Leadership for Nurse Administrators. Jones & Bartlett Learning.
-       Schupbach, M. (2002). “Quantum Leadership and Facilitation”. www.cleconsulting.com.au/.
-       Stumpf, S. A. (1995), “Applying new science theories in leadership development activities”, Journal of Management Development, Vol. 14, No. 5, pp. 39-49.
-       Wagner, M. (2002). “Quantume Leadership”. www.nyn.edu/wagner/leadership/publications/files/Quantumleadership.
-       Yuckl, Gary A. (2003). Leadership in Organizations. Translated by Mohammad Ozgoli and Ghasem Ghanbari. Tehran: Imam Hussain University Press.