طراحی الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ایلام

2 . کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام(نویسنده مسئول) / نشانی: ایلام؛ بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام / نمابر: 51669315 / Email: s.alikarami1992@yahoo.com

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی رهبری خدمتگزار در آموزش عالی(دانشگاه ایلام) انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیختۀ اکتشافی است. از نظر هدف، کاربردی بوده و برای گردآوری داده‌ها از روش میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، دانشگاه ایلام است. تعداد نمونۀ آماری به ترتیب برای بخش کیفی، هشت نفر و برای بخش دلفی، 20 نفر از خبرگان آموزش عالی بودند که به صورت غیر تصادفی و گلوله‌برفی انتخاب شدند. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته‌های بخش دلفی با آزمونهای آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب هماهنگی کندال انجام شد. یافته‌ها نشان داد که ابعاد خدمتگزاری، صلاحیت رهبر خدمتگزار، پیامدهای رهبری خدمتگزار، اعتماد، انسان‌گرایی، تواضع و فروتنی، تعهد، نوع‌دوستی و آینده‌نگری، الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی را شکل می‌دهند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که نهادینه‌سازی سبک رهبری خدمتگزار، پیامدهای فردی و سازمانی مختلفی مانند بصیرت‌بخشی، رشد معنوی و شخصیتی کارکنان، وحدت‌بخشی، توانمندسازی، بهبود ارتباطات سازمانی و فراهم کردن برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


-       قرآن کریم. ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
-       نهج‌البلاغه. محمد دشتی[ترجمه](1387). قم: مؤسسه امام عصر(عج).
-       مستدرک الوسائل. نوری، حسین بن محمدتقی، جلد12. قم، مؤسسه آل البیت (ع).
-       تابان، محمد؛ صید مهدی ویسه و احسان نامدار جویمی(1395). تصمیم‌گیری با تکنیک دلفی؛ ابزاری در تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی. تهران: نگاه دانش.
-       رضوان‌طلب، محمدرضا و محمدعلی برزنونی(1384). «مدیریت خدمت‌مدار». مصباح، سال چهاردهم، ش 60: 139-127.
-       رودباری، حسنعلی و مهدی رفیعی‌پور(1392). «ارزش خدمت پلیس به مردم از نظر اسلام». توسعۀ مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، ش 8 (27): 112-83.
-       شیخ زاده، محمد (1391). «الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره)». اسلام و مدیریت، 1(1): 36-7.
-       ضیائی، محمد صادق؛ نرگسیان عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1388). «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران». نشریه مدیریت دولتی، شماره 1(0): 86-67.
-       قنبری، سیروس و کاظم منافی(1394). «شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیرۀ عملی امام خمینی)». پژوهشهای انقلاب اسلامی، ش 4 (14): 86-61.
-       عشوره، سوسن؛ حسن بحرالعلوم و سید رضا حسینی‌نیا(1393). «رابطۀسبکرهبریخدمتگزارمربیانبااعتمادبهمربیوعملکرد تیمهایورزشی دانشگاهی». پژوهش در ورزشتربیتی، ش 7: 56-39.
-       مجدزاده، منور؛ هویدا، رضا؛ عیاسی، رئیسی و کاوه، کیوان (1393). «نظریه رهبری خدمتگزار با تکیه بر سیره امام رضا (ع)»بصیرت و تربیت اسلامی، ش 30(11):  160-138.
-       نوروزی فرانی، محمدتقی(1386). تبیین الگوی اثربخشی سازمانهای دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار. پایان‌نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-       Holy Quran. Translated by: Naser Makarem Shirazi.
-       Nahj al-Balagha. Translated by: Mohamad Dashti (2007). Qom: Shahaboddin Publication. Fourth Edition.
-       Ashure, S.; H. Bahrololum & S.R. Hoseyniniya (2014). “The Relationship between Coaches’ Servant Leadership Style with Coach Trust and Performance of Collegiate Sport Teams”. Research on Education Sport, 3(7): 39-56.
-       Black, G. L. (2013). Correlational analysis of servant leadership and school climateJournal of Catholic Education, 13(4), 3.‏
-       Blanchard, K. (2002). “Forward: The Heart of Servant-Leadership”. In: L.C. Spears & Lawrence (Eds.). Focus on Leadership: Servant-Leadership For the 21st Century, New York: John Wiley & Sons (pp. IX-XII).
-       Curtis, D. (2014). “Antecedents of Servant Leadership: A Mixed Methods Study”. Journalof Leadership & Organizational Studies, 21 (3): 299-314.
-       Douglas, M.E. (2003). “Servant-Leadership: An Emerging Supervisory Model”. Super/Ision, 64 (2): 69.
-       Ganbari, S. & K. Manafi (2015). “Indicators of Servant Leaders in the Islamic Republic (By Reflecting Theoretical Teachings and Practical Manner of Imam Khomeini)”. Research of Islamic Revolution, 4 (14): 61-86.
-       Geijsel, Sleegers P. & K. Leithwood & D. Jantzi (2003). “Transformational Leadership Effect on Teachers Commitment and Effort toward School Reform”. Journal of Educational Administration, Vol. 4, No. 3: 228-256.
-       Greenleaf, R.K. (1970). The Servant as Leader. Indianapolis, ST: The Robert K. Greenleaf Center.
-       Greenleaf, R.K. (1977). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power & Greatness. Mahwah, NJ: Paulist Press.
-       Gupta, U.G. & R.E. Clarke (1996). “Theory and Application of the Delphi Technique: A bibliography (1975–1994)”. Technological Forecasting and Social Change, 53 (2): 185–211.
-       Irving, J.A. (2005). “Exploring the Relationship between Servant Leadership and Team Effectiveness: Findings from the Non-Profit Sector”. Findings from the Non-Profit Sector. Retrieved from: http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings?servant_leadership_roundtable/2005/pdf/irving_exploring.pdf.
-       Karimzadeh, M.; S.M. Allammeh & A. Harooni (2013). “Determining Components of Servant Leadership in Imam Ali’s Word by Emphasizing Nahj-al Balagha (Case study: Islamic azad University-Najaf Abad Branch)”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7 (2): 37-46.
-       Laub, J. (1999). “Assessing the Servant Organization: Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) Instrument”. Dissertation Abstracts International, 60 (06), 308. (UMI No. 733096581(
-       Maizura. M. & A. Izaidin (2014). “Servant Leadership in Social Enterprise (Cooperative): they fit! Literature”. International Journal of Business, Economics and Law, 3: 38-44.
-       Majdzadeh, M. Hoveyda, R. Raisi, & Keyvan, K. (2014). Servant leadership theory by focusing on the lifestyle of Imam Reza (AS). Insight and Islamic education, 11(30), 138-160.
-       McGee Cooper, A. & D. Trammell (1995). “Servant-Leadership: Is There Really Time for it?”. In: L.C. Spears (Ed.). Reflections on Leadership: How Robert K. Greenleafs Theory of Servant Leadership Influenced Today's Top Management Thinkers. New York: John Wiley & Sons (P. 113-120).
-       Mitroff, I.I. & M. Turoff (1975). “Philosophical and Methodological Foundations of Delphi”. In H.A. Linstone & M. Turoff (Eds.). The Delphi Method: Techniques and Applications (P. 17-34). Boston, MA: Addison-Wesley.
-       Monica, R. Geist (2009). “Using the Delphi Method to Engage Stakeholders: A Comparison of Two Studies”. Evaluation and Program Planning, 33(2010): 147-154.
-       Noori, H.,  Mostadrek Alvasael , Volume 12, Qom, Al-Bayt Institute (AS).
-       Nowroozi Farani, M.T. (2007). Explaining the Effectiveness Pattern of Iranian Government Organizations Based on the Role of Servant Leadership. PhD Thesis, Bid: Tarbiat Modarres University.
-       Pacinelli, A. (2010). “Opinion Convergence in Location: A Spatial Version of the Delphi Method”. Technological Forecasting & Social Change, xxx: xxx-xxx.
-       Parolini, J. L. (2004), Effective Servant Leadership Context: A Model Incorporating Servant Leadership and the Competing Values Framework, Proceedings from the 2004 Servant Leadership Research Roundtable, Virginia Beach, VA: Regent University School of Leadership Studies.
-       Parolini; Patterson & Winston (2009). “Servant Leadership at Heritage Bible College: Asingle Case Study”. The Leadership and Organization Development Journal, 25 (7): 600-617.
-       Patterson, K. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model. (Doctorial Dissertation, Regent -University, 2003). Dissertation Abstracts International (UMI No. 3082719).
-       Pfeffer, J. (2003). Business and the spirit. In R. A. Giacalone, & C. L. Jurkiewicz (eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance (pp. 29-45).
-       Powell, C. (2003). “The Delphi Technique: Myths and Realities”. Journal of Advanced Nursing, 41 (4): 376-382.
-       Rezvantalab, M.R. & M.A. Barzenouni (2005). “Serving Circuit Management”. Journal of Mesbah, 14 (60): 127-139.
-       Roudbari, H. & M. Rafieeipour (2013). “The Value of Police Service to the People in Islam's View”. Quarterly of Human Resource Development and Support, 8 (27): 83-112.
-       Schmidt, R.C. (1997). “Managing Survey Using Nonparametric Statistical Technique”. Decision Sciences, Vol. 28, No. 3: 763-773.
-       Sheikhzadeh, M.(2012). Servant Leadership model based on the Views of Imam Khomeini (RA). Islam & Management, 1(1), 7-36.
-       Spears, L.C. (Ed.) (1998). Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership. New York: John Wiley & Sons.
-       Svoboda, S. (2008). A correlational study of servant leadership and elementary principal job satisfaction in Ohio public school districts. Unpublished doctoral dissertation. DAI-A 69/04.
-               Taban, M.; S.M. Visah & E. Namdar Joyami (2016). Delphi Technique Decision Making in Humanities and Social Sciences Research. Tehran: A Knowledge Perspective.
-       Thakore, D. (2013). “Servant Leadership”. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 7 (2013) 23-32 ISSN 2300-2697.
-       Walls, W.J. (2004). Anatomy of Collaboration: An Act of Servant-Leadership, Practicing Servant-Leadership: Succeeding Through Trust, Bbravery, and Forgiveness. San Francisco: JosseyBass (P. 113-132).
-       Washington, R. & H.S. Field (2006). “Individual Difference in Servant Leadership: The Roles of Values and Personality”. Leadership and Organization Development Journal, 27/8: 700-701.
-       Yang, T. & C.h. Hsieh (2009). “Six-Sigma Project Selection Using National Quality award Criteria and Delphi Fuzzy Multi Criteria Decision-Making Method”. Expert Systems with Applications, 36: 7594-7603.
-       Zeiaee, M. S, Nargesian, A & Aybaghi Esfahani, S. (2009). The Role of Spiritual Leadership on Human Resource Empowerment in the University of Tehran. Journal Of Public Administration. 1(0), 67-86.