ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در دانشگاههای استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف مطالعة حاضر، مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در بین دانشجویان دانشگاههای کردستان بوده است. بدین منظور، 431 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی استان کردستان به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش: مطالعة حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی(survey) و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهدحمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهشهای مرتبط با کارآفرینی اسلامی، برگزاری مسابقات و نمایشگاههایی در ارتباط با موضوعات کارآفرینی و بینش اسلامی و برگزاری سمینار و ارائة سخنرانی علمی مرتبط با موضوع کارآفرینی اسلامی، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند و مناسب‌ترین روش ترویجی اجرا شده در دانشگاهها محسوب می‌شوند. نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان روحیة کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای کردستان بر اساس شاخصها و معیارهای اسلامی در سطح به نسبت مناسبی قرار دارد و برخورداری دانشجویان این دانشگاهها از مؤلّفه‌های مربوط به عوامل ارزشی و آموزشگاهی، مانند داشتن بینش مذهبی و بینش اجتماعی در سطح مناسب، آموزشهای ارائه شدة مرتبط با فرهنگ کارآفرینی توسط استادان در مراکز رشد این دانشگاهها که برگرفته از مبانی دینی و ارزشی بوده، بر میزان روحیة کارآفرینی آنان تأثیرگذار بوده است. اغلب دانشجویان دانشگاههای استان کردستان معتقدند بومی‌سازی علوم انسانی بر اساس رویکردهای اسلامی، تدوین دروس بر اساس متون اسلامی و وحدت در مبنای علم و دین، می‌تواند بر تقویت فرهنگ کارآفرینی آنان تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها