بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی، با رویکرد اسلامی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انجام شد. روش : با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 70 نفر عضو هیئت علمی با توجه به دانشکدة محل خدمت به صورت طبقه‌ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده‌ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامة ابعاد شناختی توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعة مقدماتی روی یک نمونة 40 نفری، پرسشنامة ابعاد شناختی توانمندسازی با 814/0 و پرسشنامة کیفیت زندگی کاری با 811/0 استفاده شد. یافته‌ها: داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری، بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتیجه گیری: نتایج گویای آن است که: 1. بین پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان کار، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعة قابلیتهای انسانی با کل ابعاد شناختی توانمندسازی، رابطة مثبت و معنا‌دار وجود دارد. 2. مؤلّفه‌های تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان کار، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعة قابلیتهای انسانی می‌توانند به طور مثبت و معنادار، ابعاد احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثّر بودن و معنادار بودن را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها