ارتقای قابلیتهای پویا در دانشکده‌های مدیریت جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف این نوشتار، شناسایی قابلیتهای پویای دانشکده‌های مدیریت است که می‌توان آنها را مجموعه استعدادهای هر سازمان در راستای حل نظام‌مند مسائلی دانست که از وجود فرصتها و تهدیدهای محیطی ناشی می‌شود. روش : این پژوهش به روش کیفی و نظریة داده‌بنیاد انجام شده است. پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌ با استادان گرایشهای مختلف دانشکدة معارف اسلامی و مدیر یت دانشگاه امام صادق(ع) به استخراج قابلیتهای پویای این دانشکده پرداخته‌اند. یافته‌ها : یافته‌ها بیان می‌دارند که ترکیب منابع گوناگون موجود در این دانشکده‌ها می‌تواند نتایج بسیار مفیدی برای سازمان به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: امکان تألیف کتب درسی و عمومی، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، تأسیس مؤسسات مشاوره‌ای و پاسخگویی به مسائل بازرگانی و تجارت با رویکرد فقهی- اسلامی، راه‌اندازی تارنمای پاسخگویی به مسائل دینی حوزة تجارت، امکان طراحی دروس جدید و تعریف گرایشهای کاربردی، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی مدیران و هیئت علمی دانشگاه، امکان اصلاح فضای مالی- اقتصادی کشور با رویکرد اسلامی، تأسیس اتاق فکر مسائل مدیریتی نظام، تأسیس گروه رصد فعالیتهای مدیریتی کشور، امکان انجام کارهای اقتصادی و تأسیس شرکتهای تحقیقاتی- تجاری، اسپین‌آف‌ها و مراکز رشد، انجام مطالعات پروژه‌های ملی با رویکرد حل مسائل نظام، شبکه‌سازی علمی- فرهنگی در دانشگاهها و سطح کشور، حضور و ارتباط با سایر کشورهای اسلامی، راه‌اندازی پژوهشکده مسائل مدیریت و راه‌اندازی و ادارة سازمانهای اثربخش، از قابلیتهای پویای شناسایی شده برای دانشکده معارف اسلامی و مدیریت هستند.

کلیدواژه‌ها