بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر مدیریت پژوهش و فنّاوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). تهران: ایران.

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). تهران: ایران

3 . دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع) (نویسنده مسئول) / نشانی: تهران؛ بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی/ نمابر: 73828714 / Email: saeedhejazifar@gmail.com

چکیده

هدف: هدف اصلی محققان در این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت پژوهش و فنّاوری در ایران با رویکرد فراسازمانی بوده است. روش: روش این پژوهش از نوع کیفی است. ابزار گردآوردی اطلاعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحب‌نظران عرصۀ مدیریت پژوهش و فنّاوری است. تحلیل داده‌های مصاحبه نیز از روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته‌ها: عوامل فراسازمانی را در قالب چهار دستۀ کلی می‌توان تقسیم کرد: عوامل مربوط به مسئولان، عوامل مربوط به جامعۀ سازمانهای دانش‌بنیان، عوامل ناظر به محیط و عوامل ناظر به صنعت. در هر یک از این عوامل، هم عوامل موفقیت‌ساز و هم عوامل شکست‌زا ذکر شده است. نتیجه‌گیری: عوامل موفقیت‌ساز، عواملی‌اند که باعث موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فنّاوری می‌شوند و لازم است تقویت شوند. عوامل شکست‌زا، عواملی‌اند که مانع موفقیت و بهبود مدیریت پژوهش و فنّاوری می‌شوند و ضرروری است اقداماتی در جهت رفع آنها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       بندریان، رضا(1396). «تبیین ارکان و فرایند مدیریت راهبردی پژوهش و فنّاوری». رهیافت، ش 66.
-       بندریان، رضا و مهدی بندریان(1392). «بازارگرایی راهبردی در سازمانهای پژوهش و فنّاوری». سیاست‌نامه علم و فنّاوری، سال دوم، ش 3.
-       تقوی، مصطفی؛ مهدی پاکزاد و محسن محقق(1389). «تبیین الگویی برای تعیین اولویتهای پژوهش و فنّاوری». روش‌شناسی علوم انسانی، ش 63.
-       دانایی‌فرد، حسن(1383). «اقتصاد دانشمحور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 33.
-       ضیایی بیگدلی، محمدتقی(1381). «دستگاههای اجرایی و نقش آن در توسعۀ تحقیقات با نگاهی به وزارت امور اقتصادی و دارایی». پژوهشنامه اقتصادی، ش 5.
-       طالبی، کاظم؛ ‌هادی ثنائی‌پور و ناصر حیدری(1390). «تبیین نقش پارکهای علم و فنّاوری در رشد شرکتهای فنّاورانهمحور». توسعۀ کارآفرینی، سال سوم، ش 11.
-       عابدی جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده(1390). «تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی». اندیشۀ مدیریت راهبردی، سال پنجم، ش 2.
-       فرجادی، غلامعلی و پریسا ریاحی(1386). «بررسی بازار محلی پارکهای علم و فنّاوری ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 44.
-       کزازی، ابوالفضل؛ حبیب‌اله طباطباییان، محمدتقی تقوی‌فرد و امیر ناظمی(1390). «دیدگاههای توسعۀ فنّاوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشهبندی دیدگاههای خبرگان». سیاست علم و فنّاوری، سال چهارم، ش 2.
-       کهن، فرحناز(1384). «مدیریت بر دانش منابع انسانی: چرا و چگونه؟». اطلاع‌شناسی، ش 2-1.
-       محمدی، علیرضا و نسرین بیگدلو(1391). «ابزارهای حمایتی برای شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در پارکهای علم و فنّاوری؛ مورد مطالعه: پارک علم و فنّاوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه». رهیافت، ش 50.
-       مخملی، حسن(1384). «مدیریت دانش، محور توسعۀ منابع انسانی». مدیریت فردا، ش 10-9.
-       میگون‌پوری، محمدرضا و الهه میگون‌پوری(1389). «نقش تعاونی‌های دانش‌بنیان بسیجی در توسعۀ کارآفرینی». مطالعات بسیج، سال سیزدهم، ش 49.
-       نیرومند، پوراندخت؛ فاطمه میرجلیلی و جهانیار بامداد صوفی(1391). «مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکتهای نانو فنّاوری در ایران». سیاست علم و فنّاوری، سال چهارم، ش 3.
-       Abedi Jafari, Hassan; Mohammad Saeed Taslimi, Abolhassan Faghihi & Mohammad Sheikh Zadeh (2011). “Thematic Analysis and theme Network: a Simple and Efficient Way to Explain Patterns in Qualitative Data”. Two Strategic Management Thoughts Quarterly, 5(2).
-       Bandarian, Reza & Mehdi Bandarian (2013). “Strategic Market Orientation in Research and Technology Organizations”. Science and Technology Policy, 2(3).
-       Bandarian, Reza (2017). “Explaining the Bases and Process of Strategic Management of Research and Technology”. Rahyaft, 66th.
-       Danaei Fard, Hassan (2004). “Knowledge-Based Economics and Preservation of Institutional Integrity of the University”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, N. 33.
-       Farjadi, Gholam Ali & Parisa Riahi (2007). “A Survey of the Local Market of Iranian Science and Technology Parks”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 44.
-       Kazzazi, Abolfazl; Habibollah Tabatabaeean, Mohammad Taghi Taghavi Fard & Amir Nazemi (2011). “Perspectives on the Development of Country Information Technology Based on Clustering Views of Experts”. Quarterly Journal of Science and Technology, 4(2).
-       Kohan, Farahnaz (2005). “Manage the Knowledge of Human Resources: Why and How?”. Informatics, N. 1-2.
-       Makhmali, Hasan (2005). “Knowledge Management, the Axis of Human Resource Development”. Managing Tomorrow, N. 9-10.
-       Maygoon Puri, Mohammad Reza & Elaheh Maygoon Puri (2010). “The Role of Basij Knowledge Cooperatives in the Development of Entrepreneurship”. Basij Studies Quarterly, 49th.
-       Mohammadi, Alireza & Nasrin Bigdlu (2012). “Supportive Tools for Knowledge Based Companies Based in Science and Technology Parks: Science and Technology Park of the Middle East Technical University of Turkey”. Approach, N. 50.
-       Niroomand, Pourandokht; Fatemeh Mir Jalili & Jahanyar Bamdad Sufi (2012). “Essential Components for the Formation of Nanotechnology Companies in Iran”. Quarterly Journal of Science and Technology, 4th year. N. 3.
-       Taghavi, Mostafa; Mehdi Pakzad, & Mohsen Mohaqeq (2010). “Explaining a Model for Prioritization of Research and Technology”. Methodology of Humanities, N. 63.
-       Talebi, Kazem; Hadi Sanaei Pour & Naser Heidari (2011). “Explaining the Role of Science and Technology Parks in the Growth of Technology-driven Companies. Entrepreneurship Development, 3 (11).
-       Ziaee Bigdeli, Mohammad Taqi (2002). “The Executive Apparatus and its Role in Developing Research with a Look at the Ministry of Economic Affairs and Finance”. Economic Research, 5th.