نقش مدیران گروههای آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن. مازندران- ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی و دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسوول)/ نشانی: تهران؛ خیابان مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی / 02188807213 / Email: zeinabadi‌‌_hr@khu.ac.ir

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نقش یا نقشهای مدیران گروههای آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان دانشگاهها بود تا از این طریق بتوان نقش مدیران گروهها را در این امر به طور بارزتر و شفاف‌تر پیدا و هشدار‌های لازم را ارائه کرد. روش: جامعۀ آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی کلیۀ دانشگاههای مازندران تشکیل دادند. بدین منظور، 15 نفر از استادان با تجربه، به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. داده‌های پژوهش به شیوۀ مصاحبۀ عمیق با پرسشهای مختلف و بازپاسخ جمع‌آوری شد. یافته‌ها: 120 عبارت شاخص و بارز بیان‌شده از سوی مصاحبه‌شوندگان، استخراج و پس از کدگذاری باز، در قالب 18 بُعد از نقشهای مدیران گروههای آموزشی در رابطه با تسهیم دانش که ابعاد مهم فردی، عاطفی، علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی آنان را شامل می‌شد، گنجانده شد. نتیجه‌گیری: مصاحبه‌شوندگان بیشترین نقش مدیران گروهها را در برگزاری مناسب جلسات گروههای آموزشی در راستای تسهیم دانش اعلام کردند.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       امیری، مجتبی؛ نوروزی سیدحسینی، سید رسول (1395). درآمدی بر روش­های تحقیق کیفی در ورزش. جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-       پالی، سمیرا(1394). ارائۀ مدل مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد استان مازندران. پایان نامه دکتری. ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
-       جباری، نگین و مهرداد مدهوشی(1393). «اکتشاف عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 3(20): 65-45.
-       خلخالی، علی، مصاحبه 1395
-       رجایی، عباس؛ سعید رجائی‌پور و رضا هویدا(1393). «تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 4(20): 144-123.
-       زین‌آبادی، حسن‌رضا؛ بیژن عبدالهی و زینب محمودی(1392). بررسی نقش مدیران مدارس در رفتارهای تسهیم دانش تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
-       سلیمی، قاسم؛ حسن دانایی‌فرد و محمود ابوالقاسمی(1390). «تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط‌های دانشگاهی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورۀ سوم، ش 3-2: 74-51.
-       علیپور درویشی، زهرا(1391). «ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی(پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)». مدیریت فنّاوری اطلاعات، ش 4(10): 118-93.
-       کریمی، صدیقه و احمدرضا نصر(1391). «روشهای تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه». عیار پژوهش در علوم انسانی، دورۀ هفتم، ش 4(1): 94-71.
-       وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری(1389). آیین‌نامه جامع مدیریت.
-       Alipour Darvishi, Zahra (2012). “Presenting a Model of Effective Factors for Knowledge Sharing In Azad Universities”. Information Technology Management Quarterly, 4(10): 93-118.
-       Alsharo, M.; G. Dawn & R. Ramirez (2017). “Virtual Team Effectiveness: The Role of Knowledge Sharing and Trust”. Information & Management, 54(4): 479-490.
-       Amiri, M., & Norozi, S. R (2014). Introduction on qualitative research methods in sport. 2nd edition, Tehran: University of Tehran press.
-       Ansari, M., Rahmany Youshanlouei, H., & Mood, M. (2012). A conceptual model for success in implementing jnowledge management: A case study in Tehran Municipality. Journal of Service Science and Management, 5 (2): 212-222.
-       Darr, E.D. & T.R. Kurtzberg (2000). “An Investigation of Partner Similarity Dimensions Knowledge Transfer”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1): 28-44.
-       Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins. Nonaka, I kujiro. 1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5 (1): 14-37.
-       Jabbari, Negin & Mehrdad Madhoushi (2014). “Detecting Effective Factors in Knowledge Sharing Behavior among Faculty Members”. Research And Planning In Higher Education Quarterly, 3(20): 45-65.
-       Jung Kang, Y.; J. Young Lee & H.W. Kim (2017). “A Psychological Empowerment Approach to Online Knowledge Sharing”. Computers in Human Behavior, 74: 175-187.
-       Karimi, Sedigheh & Ahmad Reza Nasr (2012). “Analysis of Interview Data Method”. Research in Human Sciences Quarterly, 4(1): 71-94.
-       Kim, S. & H. Lee (2006). “The Impact of Organizational Context and Information Technology on Employee Knowledge-Sharing Capabilities”. Public Administration Review, 66(3): 370-385.
-       Ministry of Sciences, Research & Technology (2010). Management Comprehensive Regulation.
-       Pali, Samira (2015). Presenting a Model for Implementing Knowledge Management in Azad Universities of Mazandaran. PhD Dissertation. Sari Azad University.
-       Rajaee, Abbas; Saeed Rahaee Pour & Reza Hoveyda (2014). “Identification of Multiple Relations between Knowledge Sharing and Knowledge Attraction Capability with Improvement of Scientific Quality from Faculty Members’ Point of View”. Research And Planning In Higher Education Quarterly, 4(20): 123-144.
-       Rismark, M. & A.M. Solvberg (2011). “Knowledge Sharing in Schools: A Key to Developing Professional Learning Communities”. World Journal of Education, I920: 150-160.
-       Salimi, Ghasem; Hassan Danaei Fard & Mahmoud Abolghasemi (2011). “Knowledge Sharing Among Faculty Members in Academic Settings: An Interdisciplinary Approach”. Research And Planning In Higher Education Quarterly, 3(2-3): 51-74.
-       Zein Abadi, Hassan Reza; Bijan Abdollahy & Zeinab Mahmoudi (2013). Role of School Principals in Knowledge Sharing Behavior of Elementary School Teachers in Tehran, MA Thesis. Tarbiat Moallem University.