ارائة الگوی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با رویکردی اسلامی و با تأکید بر کتاب گرانقدر نهج‌البلاغه، به بررسی و شناسایی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی می‌پردازد ،به همین منظور، محقق ،مطالعات خود را در منابع اسلامی، به خصوص نهج‌البلاغه متمرکز کرد. روش: روش کار در نهج‌البلاغه چنین بود که محقق با جستجوی کلیدواژه‌هایی که معرّف فرهنگ سازمانی بودند، ابتدا به 500 مؤلّفه دست یافت. در مرحلة بعد با روش اجتهادی که در حوزه‌های علمیه مرسوم است، به بررسی مواردی از قبیل اشتراک و ترادف، اطلاق و تقیّد، عام و خاص، شأن صدور جملات و میزان دلالت آنها پرداخت. یافته ها: حاصل این فعالیتها که گام به گام و با راهنمایی، مشورت و مصاحبه با استادان و خبرگان حوزه و دانشگاه همراه بود، استخراج و شناسایی 80 مؤلّفه بود که به پیشنهاد استاد راهنما به صورت پرسشنامه تنظیم و در معرض نظرسنجی و آزمون قرار گرفت؛ به علاوه در کنار نظرسنجی و پرسشنامه، نشستی با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه برگزار شد که در آن نشست، زوایای مختلف مباحث مطرح شده در تحقیق، نقد و بررسی شد. نتیجه گیری: بعد از جمع‌آوری نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادها، محقق با راهنمایی استادان و کارشناسان دانش مدیریت، به تحلیل موارد و نقطه‌نظرهای به دست آمده پرداخت که حاصل آن به صورت الگوی نهایی فرهنگ سازمانی نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها