اثر قابلیتهای چابکی راهبردی و‌ عاطفی سازمان بر کارآفرینی‌گرایی دانشگاه (مطالعۀ موردی: دانشگاههای شهر قم و کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت سیستم و دانشیار گروه مدیریت دانشگاه قم(نویسنده مسئول) / نشانی: قم؛ بلوار امین، دانشگاه قم، مجتمع آموزشی امام خامنه ای، دانشکده مدیریت / نمابر: 44219451-021/ Email: khorshidseddigheh@ymail.com

چکیده

هدف: این پژوهش، درصدد کاوش اثر قابلیتهای چابکی راهبردی و عاطفی سازمان بر کارآفرینی‌گرایی دانشگاه بود. روش: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ پژوهش را پرسنل دانشگاههای دولتی قم و کاشان تشکیل می‌دهند که 572 نفر از آنان به شیوۀ نمونه‌برداری غیر احتمالی در دسترس در پژوهش شرکت کردند. داده‌های پژوهش‌ به وسیلۀ پرسشنامه‌ جمع‌آوری شد و با آزمونهای‌آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته‌ها: الف) قابلیت چابکی راهبردی بر قابلیت عاطفی و کارآفرینی‌گرایی، تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد. ب) قابلیت عاطفی بر کارآفرینی‌گرایی، تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار دارد. ج) طبق نتایج تحلیل مسیر، قابلیت چابکی راهبردی از طریق قابلیت عاطفی بر کارآفرینی‌گرایی اثر غیر مستقیم مثبت دارد. نتیجه‌گیری: موفقیت و مزیت رقابتی دانشگاهها در اقتصاد دانش‌بنیان به توانش پاسخگویی آنها به تقاضاهای در حال تغییر ذی‌نفعان درون و برون سازمانی و در نتیجه، تولید دانش و فنّاوری و تجاری‌سازی آنها با هدف ارتقای بهروزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعۀ بشری در سطح محلی، ملی و بین‌المللی است. به علت اینکه عواطف مبیّن الگوهای اجتماعی- فرهنگی تجربه و رفتارند که در پاسخ به اقدامات اصلاحی/ بازآفرینی پویای دانشگاه با تأکید بر تفکر راهبردی و تبیین چشم‌اندازی روشن برای دانشگاه کارآفرین، از سوی منابع انسانی آشکار می‌شوند، لذا تیم مدیریت ارشد به اتفاق سایر سطوح مدیریت بایستی عواطف سازمانی را در سبک رهبری دانشگاه نهادینه کرده، با برجسته‌سازی تعهد جمعی/ وحدت رهبری در گسترۀ دانشگاه به وسیلۀ ایجاد وابستگی متقابل، کار با همدیگر، تغییرات در تیم مدیریت ارشد، سبک رهبری و قابلیتهای مدیران اجرایی ارشد، الگوهای عاطفی حامی و پشتیبان ارزشهای کارآفرینی نوجویی، استقلال، ریسک‌پذیری، فعالانه عمل کردن و رقابت‌جویی تهاجمی را در میان همۀ اجزای دانشگاه تشویق و ترویج کنند و با ارتقای سطح حساسیت راهبردی از طریق فرایند استراتژی باز، افزایش هوشیاری راهبردی، گفتگوی درونی با کیفیت بالا؛ و بهبود قابلیت سیّالی منابع سازمان با تحرک‌بخشی بیشتر منابع فیزیکی و ادراکی، دسترسی بیشتر به منابع و ایجاد ساختارهای مدولار؛ همۀ اجزای دانشگاه را در جهت تولید دانش و فنّاوری مورد نیاز ذی‌نفعان برونی و درونی و تجاری‌سازی دانش و فنّاوری تولیدشده هدایت کند.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       ابراهیمی نژاد، مهدی؛ جلایی، سید عبدالعظیم، خسروی، سعید(1392). بررسی رابطه بیم کارآفرینی گرایی و چابکی در شرکت های تولیدی(مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان کرمان). مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و تولید ملی، قم، دانشگاه پیام نور قم، 23 و 24 شهریور.
-       امیری، یاسر(بهمن 1389)، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و کارآفرینی شرکتی(مطالعه موردی: کارکنان دستگاه های اجرایی شیراز)، محموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز، دانشگاه شیراز.
-       خورشید، صدیقه، و پاشازاده، عاطفه(1392). مطالعه تاثیر هوش سازمانی بر روی قابلیت عاطفی و قابلیت یادگیری سازمانی، فصل نامه مطالعات مدیریت تحول، دانشگاه علامه طباطبایی، 69، ص ص. 25-58.
-       خورشید، صدیقه، و همتی،  مریم(1392). مطالعه تطبیقی چابکی استراتژیک در صنایع تولیدی شهر سمنان،  فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  برنامه ریزی)، 26(1). ص ص. 29-60.
-       Agility in Turbulent Times: http://www.colonialtdc.com/images/THINK_AGILE Chapter_1.pdf.
-       Akgun, A.E.; H. Keskin & J. Byrne (2009). “Organizational Emotional Capability, Product and Process Innovation, and Firm Performance: an Empirical Analysis”. Journal of Engineering and Technology Management, 26: 103-130.
-       Amiri, Y. (2010). “Investigating the Relationship between the Emotional Intelligence and the Corporate Entrepreneurship (Case Study: Employees in Shiraz Executive Agencies)”. First International Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship. 16 and 17 February- Shiraz, In Persion.
-       Amit, R. & P.J. Schoemaker (1993). “Strategic Assets and Organizational Rent”. Strategic Management Journal, 14: 33-46.
-       Ashforth, B.E. & R.H. Humphrey (1995). “Emotion in the Workplace: a Reappraisal”. Human Relations, 48: 97-125.
-       Baron, R. and G. Markman (2003). “Beyond Social Capital: the Role of entrepreneurs’ Social Competence in their Financial Success”, Journal of
-       Baron, R.A. & J. Tang (2011). “The Role of Entrepreneurs in Firm-Level Innovation: Joint Effects of Positive Affect, Creativity, and Environmental Dynamics”. Journal of Business Venturing, 26(1): 49-60.
-       Baron, R.A. (2008). “The Role of Affect in the Entrepreneurial Process”. Academy Management Review, 33: 323-340.
-       Barsade, S.G. (2002). “The Ripple Effects: Emotional Contagion and its Influence on Group Behavior”. Administrative Science Quarterly, 47(4): 644-675.
-       Blenker P.; P. Dreisler & J. Kjeldsen (2006). Entrepreneurship Education – the New Challenge Facing the Universities, A Framework or Understanding and Development of Entrepreneurial University Communities. Working Paper, Department of Management, Aarhus School of Business and University of Aarhus, Denmark.
-       Blyler, M. & R. Coff (2003). “Dynamic Capabilities, Social Capital, and Rent Appropriation: Ties the Split Pies”. Strategic Management Journal, 24: 677-686.
-       Boren, A. (2010). “Emotional Intelligence: The Secret of Successful Entrepreneurship?”. Leadership in Agriculture, 2: 55-61.
-       Brown, S. & K. Eisenhardt (1998). Competing on the Edge Strategy as Structured Chaos. Harvard Business School Press, Boston. Business Venturing,18, pp.41-60.
-       Cardon, M.S.; C. Zietsma, P. Saparito, B. Matherne & C. Davis (2005). “A Tale of Passion: New Insights into Entrepreneurship from a Parenthood Metaphor”. Journal of Business Venturing, 20(1): 23-45.
-       Cardon, M.S.; M.D. Foo, D. Shepherd & J. Wiklund (2012). “Exploring the Heart: Entrepreneurial Emotion Is a Hot Topic”. Enterepreneurship Theory and Practice, 36(1): 1-10.
-       Damasio, A.R. (1994). Descartes’s Error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Quill (reprint).
-       Diaconn, M. & A. Dutu (2015). “The Role of the Modern University in Supporting the Entrepreneurial Ecosystem”. European Journal of Interdisciplinary Studies, 7(2): 11-24.
-       Doz, Y.L. & M. Kosonen (2008). “The Dynamics of Strategic Agility: Nokia's Rollercoaster Experience”. California Management Review, 50(3): 95-118.
-       Doz, Y.L. & M. Kosonen (2010). “Embedding Strategic Agility: a Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal”. Long Range Planning, 43: 370-382.
-       Drucker, P.F. (1998). “The Discipline of Innovation”. Harvard Business Review, 76(6): 149-157.
-       Duck, J.D. (1993). “Managing Change: The Art of Balancing”. Harvard Business Review, November-December, 109-118.
-       Ebrahimi Nejad, M.; A. Jalaee & S. Khosravi (2013). “Investigating the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Agility in Manufacturing Enterprises Case Study: Manufacturing Enterprises of Kerman Province”. 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Developmen. https://www.civilica.com/EnPaper-EME02-EME02_1655.html, In Persion.
-       Elfenbein, I.A. (2007). “Emotion in Organizations: A Review in Stages”. RLE Working Paper, No.144-07. http://irle.berkeley.edu/workingpapers/144-07.pdf.
-       Fineman, S. (1993). Emotions in Organizations. Sage Publications, London.
-       Foo, M.D.; H. Sin & L. Yiong (2006). “Effects of Team Inputs and Intra-Team Processes on Perceptions of Team Viability and Member Satisfaction in Nascent Ventures”. Strategic Management Journal, 27(4): 389-399.
-       Foo, M.D.; M. Uy & R.A. Baron (2009). “How do Feelings Influence Effort? An Empirical Study of Entrepreneurs’ Affect and Venture Effort”. Journal of Applied Psychology, 94(4): 1086-1094.
-       Fornell, C. & D.F. Larcker (1981). “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error”. Journal of Marketing Research, 18: 39-50.
-       Garcia-Morales, V.J.; F. Matias-Reche & N. Hurtado-Torres (2008). “Influence of Transformational Leadership on Organizational Innovation and Performance Depending on the Level of Organizational Learning in the Pharmaceutical Sector”. Journal of Organizational Change Management, 21(2): 188-212.
-       Giddens, A. (1984). The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structuration. California Press, Berkeley, 417p.
-       Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C.(1998).  Multivariate Data Analysis (5thed.), New Jersey, Prentice-Hall.
-       Hair, J.F.; W.C. Black, B. Babin, R.E. Anderson & R.L. Tathum (2006). Multivariate Data Analysis. Sixth Ed., Prentic-Hall, New Jersey.
-               Hamel, G. (2007). The Future of Management. Harvard Business School Press, Boston
-       Hamel, G., & Valikangas, L. (2003). “The quest for resiliency”. Harvard Business Review,81(9), pp.52-63
-       Herbig, P., Golden, E.J. and Dunphy, A. (1994), “The relationship of structure to entrepreneurial and innovative success”, Marketing Intelligence & Planning, 12(9), pp.37-48.
-       Hornsby, J.S.; D.W. Naffziger, D.F. Kuratko & R.V. Montagno (1993). “An Interactive Model of the Corporate Entrepreneurship Process”. Entrepreneurship Theory and Practice, 17: 29-37.
-       Hughes, M. & R.E. Morgan (2007). “Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth”. Industrial Marketing Management, 36: 651-661.
-       Hult, G.T.M.; R.F. Hurley & G.A. Knight (2004). “Innovativeness: its Antecedents and Impact on Business Performance”. Industrial Marketing Management, 33: 429-438.
-       Huy, Q.H. (1999). “Emotional Capability, Emotional Intelligence, and Radical Change”. Academy of Management Review, 24(2): 325-345.
-       Huy, Q.N. (2002). “Emotional Balancing of Organizational Continuity and Radical Change: the Contribution of Middle Managers in Radical Change”. Administrative Science Quarterly, 47: 31-69.
-       Huy, Q.N. (2008). How Contrasting Emotions Can Enhance Strategic Agility. http://faculty.insead.edu/quy-huy/documents,https://www.researchgate.net/ publication/290805798, 546-560.
-       Jordan, P.J. (2005). “Dealing with Organizational Change: Can Emotional Intelligence Enhance Organizational Learning?”. International Journal of Organizational Behavior, 8(1): 456-471.
-       Kelly, J.R. & S.G. Barsade (2001). “Mood and Emotions in Small Groups and Work Teams”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86: 99-130.
-       Khorshid, S. & M. Hemmati (2013). “The Comparative Study of Strategic Agility in Manufacturing Industries of Semnan City”. Development Management Process, 26(1): 29-60, In Persion.
-       Khoshid, S. & A. Pashazadeh (2013). “The Impact of Organizational Intelligence on Organizational Learning and Emotional Capabilities”. The Quaertly of Management Studies (Development and Change), 69: 25-85, In Persion.
-       Kiefer, T. & W.R. Müller (2003). “Understanding Emotions in Organizational Change: The Role of Identity in Ongoing Processes”. The Academy of Management, Seattle. https://www.Researchgate.net/publication/228589121_ Understanding_emotions_in_organizational_change_The_role_of_identity_in_ongoing_change_processes.
-       Kim, Kong-Hee (2012). “Emotion and Strategic Decision-Making Behavior: Developing a Theoretical Model”. International Journal of Business and Social Science, 3(1): 105-113.
-       Kuratko, D.F. & R.M. Hodgetts (2001). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Third Edition, Fort Worth: Dryden Press.
-       Lewis, M.W.; C. Andriopoulos & W.K. Smith (2014). “Paradoxical Leadership to Enable Strategic Agility”. California Management Review, 56(3): 58-77.
-       Locke, E.A. & G.P. Latham (2004). “What Should We do about Motivation Theory? Six Recommendations for the Twenty-First Century”. Academy Management Review, 29: 388-404.
-       Macheridis, N. (2009). “Agility in Entrepreneurial Projects”. Working Papers are Published and Distributed as a Professional Service of the Institute of Economic Research: http://www.lri.lu.se/media/lri/workingpapers /2009-3.pdf, http://www.lri.lu.se.
-       McGrath, R.G. (2001). “Exploratory Learning, Innovative Capability and Managerial Oversight”. Academy of Management Journal, 44: 118-131.
-       Mikolajczak, M.; O. Luminet & C. Menil (2006). “Predicting Resistance to Stress: Incremental Validity of Trait Emotional Intelligence over Alexithymia and Optimism”. Psicothema, 18: 79-88.
-       Min, S. & J.T. Mentzer (2004). “Developing and Measuring Supply Chain Management Concepts”. Journal of Business Logistics, 25: 63-99.
-       Morgan, R.E. & K. Page (2008). “Managing Business Transformation to Deliver Strategic Agility”. Strategic Change, 17(5/6): 155-168.
-       Mumby, D.K. & L.L. Putnam (1992). “The Politics of Emotion: a Feminist Reading of Bounded Emotionality”. Academy of Management Review, 17: 465-486.
-       Nasution, H.N.; F.T. Mavondo, M.J. Matanda & N.O. Ndubis (2011). “Entrepreneurship: It’s Relationship with Market Orientation and Learning Orientation and as Antecedents to Innovation and Customer Value”. Industrial Marketing Management, 40: 336-345.
-       Neqabi, S.S. & M. Bahadori (2012). “Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Behavior”. Iranian Journal of Military Medicine, 14(2): 123-128.
-       Ngah, R. & Z. Salleh (2015). “Emotional Intelligence and Entrepreneurs’ Innovativeness towards Entrepreneurial Success: A Preliminary Study”. American Journal of Economics, 5(2): 285-290.
-       Overby, E.; A. Bharadwaj & V. Sambamurthy (2006). “Enterprise Agility and the Enabling Role of Information Technology”. European Journal of Information Systems, 15: 120-131.
-       Perlovsky, L.I. (2006). “Toward Physics of the Mind: Concepts, Emotions, Consciousness, and Symbols”. Physics of Life Reviews, 3: 23-55.
-       Peterka, S.O. (2011). “Entrepreneurial University as the Most Important Leverage in Achieving Knowledge-Based Society”. The Ninth International Conference: Challenges of Europe: Growth & Competitiveness - Reversing Trend (P. 547): http://connection.ebscohost.Com/c/articles/72069954/ entrepreneurial-university-as-most-important-leverage-achieving-knowledge-based-society.
-       Pitt, L.F.; P.R. Berthon & M.H. Morris (1997). “Entrepreneurial Pricing: the Cinderella of Marketing Strategy”. Management Decision, 35(5): 344-350.
-       Rafaeli, A. & M. Worline (2001). “Individual Emotion in Work Organizations”. Social Science inFormation, 40(1): 95-123.
-       Rafaeli, A. & R.I. Sutton (1989). “The Expression of Emotion in Organizational Life”. Research in Organisational Behaviour, 11: 1-42.
-       Rauch, A.; J. Wiklund, G.T. Lumpkin & M. Frese (2009). “Entrepreneurial Orientation and Business Performance: an Assessment of Past Research and Suggestions for the Future”. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 761-787.
-       Sajdak, M. (2015). “Entrepreneurship in the Development of an Agile Enterprise: Theoretical and Practical Aspects”. International Journal of Management and Applied Research, 2(4): 144-155.
-       Sambamurthy, V.; A. Bharadwaj & V. Grover (2003). “Haping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms”. MIS Quarterly, 27(2): 237-263.
-       Santala, M. (2009). Strategic Agility in a Small Knowledge Intensive Business Services Company: Case SWOT Consulting. Organization and Management Master's Thesis. Department of Marketing and Management, Helsingin Kauppakorkeakoreakoulu Helsinki School of Economics, 123p. http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/12159/hse_ethesis_12159.pdf
-       Schein, E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership. 2nd edn, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
-               Schindehutte, M.; M. Morris & J. Allen (2006). “Beyond Achievement: Entrepreneurship as Extreme Experience”. Small Business Economics, 27(4): 349-368.
-       Schneider, S. & P. Spieth (2012). “Enabling Business Model Innovation: Strategic Agility’s Role within Opportunity Exploration”. This Paper was presented at The XXIII ISPIM Conference – Action for Innovation: Innovating from Experience. In Barcelona: Spain, on 17-20 June. The Publication is Available to ISPIM, www.ispim.org.
-       Sekaran, U. (2002). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (Second Eds.). Translated by M. Saebi, M. Shirazi. Tehran: Research and Training Institute for Management and Development Planning.
-       Shane S. & S. Venkataraman (2000). “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”. Academy of Management Review, 25(1): 217-226.
-       Shepherd, D.A. (2003). “Learning from Business Failure: Propositions of Grief Recovery for the Self-Employed”. Academy of Management Review, 282: 318-329.
-       Shepherd, D.A. (2004). “Educating Entrepreneurship Students about Emotion and Learning from Failure”. Academy of Management Learning and Education, 3(3): 274-287.
-       Shepherd, D.A. (2009). “Grief recovery from Family Business Failure: A Multi and Meso-Level Theory”. Journal of Business Venturing, 24(1): 81-97.
-       Shepherd, D.A.; H. Patzelt & M. Wolfe (2011). “Moving Forward from Project Failure: Negative Emotions, Affective Commitment, and Learning from the Experience”. Academy of Management Journal, 54(6): 361-380.
-       Shepherd, D.A.; J. Wiklund & J. Haynie (2009). “Moving Forward: Balancing the Financial and Emotional Costs of Business Failure”. Journal of Business Venturing, 24(2): 134-148.
-       Sull, D. & B. Bryant (2006). Discussion for Strategic Agility, the Financial Times. Stratovation Consulting.
-       Swafford, P.M.; S. Ghosh & N. Murthy (2006). “The Antecedents of Supply Chain Agility of a Firm: Scale Development and Model Testing”. Journal of Operations Management, 24(2): 170-188.
-       Totterdell, P. (2000). “Catching Moods and Hitting Runs: Mood Linkage and Subjective Performance in Professional Sport Teams”. Journal of Applied Psychology, 85: 848-859.
-       Tsaousis, I. & I. Nikolaous (2005). “Exploring the Relationship of Emotional Intelligence with Physical and Psychological Health Functioning”. Stress and Health, 21(2): 77-86.
-       Zampetakis, L.A.; K. Kafetsios, N. Bouranta, T. Dewett & V.S. Moustakis (2009). “On the Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Attitudes and Intentions”. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 15(6): 595-618.
-       Zhou, J. & J.M. George (2003). “Awakening Employee Creativity: the Role of Leader Emotional Intelligence”. The Leadership Quarterly, 14: 545-568.