تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی و دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی(نویسنده مسئول)/ نشانی: اردبیل؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی/ نمابر: 04515516402 / Email: ebrahimpourh@yahoo.com

2 دکترای مدیریت رسانه و استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 . کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف محققان در پژوهش حاضر، بررسی نقش معنویت در محیط کار بر رفتار اخلاقی کارکنان بوده است. معنویت در محیط کار بر اساس مدل میلیمن و همکاران(2003) و رفتار اخلاقی بر اساس مدل لوزیر(1993) در سه بُعد بررسی شده است. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامۀ استاندارد است. جامعۀ آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه پیام‌نور استان اردبیل و نمونۀ آماری آن، شامل 160 نفر از آنان بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیّره استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که معنویت در محیط کار و ابعاد آن بر رفتار اخلاقی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند و کار با معنا 27/0، احساس همبستگی 43/0، همسویی ارزشها 63/0 و معنویت در محیط کار 37/0 از تغییرات مربوط به رفتار اخلاقی کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: با بهره‌گیری و تقویت معنویت در محیط کار، می‌توان بستر مناسبی برای رشد رفتارهای اخلاقی کارکنان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       الوانی، سید مهدی(1383). «مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیرساختهای اخلاقی». مطالعات مدیریت، ش 42-41.
-       تولایی، روح‌ا...(1388). «عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان». توسعۀ انسانی پلیس، ش 25.
-       صالح‌نیا، منیره و زینب اله‌توکلی(1388). «اخلاق سازمانی با تأکید بر منشور اخلاقی». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال چهارم، ش 4-3.
-       صباغ ملاحسینی، ایمان(1392). «بررسی تأثیر نقش معنویت سازمانی بر رفتارهای اخلاقی کارکنان در سازمانهای دولتی». اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. شیراز: مؤسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
-       عابدی جعفری، حسن و عباسعلی رستگار(1386). «ظهور معنویت در سازمانها، مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرضها، مدل مفهومی». علوم مدیریت ایران، سال دوم، ش 5.
-       عبدالهی، بیژن؛ حیدر کریمیان و مهدی نامداری پژمان(1393). «ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی». اخلاق در علوم و فنّاوری، سال نهم، ش 4.
-       قربان‌زاده، امّ لیلا(1392). «تأثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان». مدیریت منابع انسانی، 5 (22): 59-52.
-       کرد تمینی، بهمن؛ زهرا نیک‌منش، و مریم قبرپور(1393). «بررسی رابطۀ معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی زاهدان». پژوهشهای مدیریت عمومی، سال هفتم، ش 24: 152-141.
-       ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﻣﻬﺪی؛ ﺳﻌﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ‌ﭘﻮر و رﺿﺎ ﻫﻮﯾﺪا(1389). «ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄۀ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺟﻮّ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن». رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎل چهارم، ش 1.
-       لاوتن، آلن(1384). مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی. ترجمه محمدرضا ربیعی و حسن گیوریان. تهران: یکان.
-       یزدانی، حمیدرضا؛ محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی و غلامرضا سلیمی(1389). «بررسی نقش میانجی معنویت در رابطۀ بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش 3.
-       Abdollahi, Bizhan; Heidar Karimian & Mahdi Namdari Pezhman (2014). “The Relationship between Organizational Commitment and Spirituality in the Workplace and Ethical Behavior”. Ethics in Science and Technology, Year 9, Issue 4.
-       Abedi Jafari, Hasan & Abbasali Rastgar (2007). “The Emergence of Spiriuality in Organizations, Concepts, Definitions, Assumptions, Conceptual Model”. The Journal of Management Sciences of Iran, Year 2, No. 5.
-       Altaf, A. & M. Atif Awan (2011). Moderating Affect of Workplace Spirituality on the Relationship of Job Overload and Job Satisfaction. Springer Science+Business. Media B.V.
-       Alvani, Seyd Mehdi (2004). “Governmental Management & the Necessity of the Optimization of the Ethical Infrastructure”. Managemet Studies Quarterly, No, 41-42.
-       Ashmos, D.P. & D. Duchon (2000). “Spirituality at Work: Aconceptualization and Measure”. Journal of ManagementInquiry, 9(2): 134-145.
-       Baker, T.L.; T.G. Hunt & M.C. Andrews (2006). “Promoting Ethical Behavior and Organizationalcitizenship Behaviors: The Influence of Corporateethical Values”. Journal of Business Research. 59: 489-857.
-       Bradley, J. & S.K. Kauanui (2003). “Comparing Spirituality on Three Southern California College Campuses”. Journal of Organizational Change Management, 16(4): 448-462.
-       Cavanagh, G.F. & M.R. Bandusuch (2002). “Virtue as Abenchmark for Spirituality in Business”. Journal of Business Ethics, 38(1-2): 109-117.
-       Chand, Piar & Hemange Koul (2012). “Organizational Emotional Ownership, Workplace Spirituality and Job Satisfaction as Moderators of Job Stress”. International Journal of Humanities and Applied Sciences(IJHAS), 1(2).
-       Clark, A.L. (1998). Perceptions and Validation of Ethics in Public Schools. Project for the Degree of Doctor of Education. Saint Louis University. Available at:http://proquest.umi.com/login.
-       Claude, J. & G. Zamor (2003). “Workplace Spirituality and Organizational Performance”. Public Administration Review, 63 (3): 355-364.
-       Diane, L. Wilde (2002). Determinants of Ethical Behavior of Public Administrators: Profession, Position, and Organizational Climate. Tennessee State University.
-       Ghorbanzadeh, Om Leila (2013). “The Effect of Spiritual Intelligence on the Performance of Employees in the Organization”. Human Resources Management Journal, 5 (22): 52-59.
-       Gibbons, P. (2001). Spirituality at Work: A Pre-Theoritical. Overview, MSC. Thesis- Birnbeck College, University of London, Aug.
-       Gotsis, G. & Z. Kortezi (2008). “Philosophical Foundations of Workplace Spirituality: A Critical Aroach”. Journal of Business Ethics, 78: 575-600.
-       Karakas, F. (2010). “Spirituality and Performance in Organizations: A Literature Review”. Journal of Business Ethics, 94: 89-106.
-       Karimi, Mahdi; Saeed Rajayipour & Reza Hoveyda (2010). “The Examination of the Relationship between Organizational Climate Dimensions and the Ethical Behavior among the Employees of Isfahan Universities and Medical Sciences of Esfahan”. The Leadership and Training Management Quarterly, Year 4, Issue 1.
-       Kennedy, M.H. (2002). Spirituality in the Workplace: An Empirical Study of this Phenomenon … DBA. Nova Southeastern University Press.
-       Kinjerski, V.M. & Berna J. Skrypnek (2004). “Defining Spirit at Work: Finding Common Cround”. Journal of Organizational Change Management, 17(1): 26-42.
-       Kord Tamini, Bahman; Zahra Nikmanesh & Maryam Ghabrpour (2014). “The Examination of the Relationship between Organizational Spirituality and Job Burnout among Nurses of Governmental Hospitals of Zahedan (2014)”. Public Management Research, Vol. 7, No. 24: 141-152.
-       Krahnke, Keiko; Robert A. Giacalone & Carole L. Jurkiewicz (2003). Journal of Organizational Change Management, 16(4): 396-405.
-       Krishnakumar, S. and C.P. Neck (2002). “The "what", "why" and "how" of Spirituality in the Workplace”. Journal of Managerial Psychology, 17(3): 153-164.
-       Ledbetter, C.M. (2005). The Relationship of Knowledge Management and Ethics Managemen to Perceved Wise Leadership: Anempirical Investigation. Unpublished Doctoral Dissertation, Capettal University.
-       Loutan, Allen (2005). Ethical Management in GovernmentalServices. Translation by Mohammad Reza Rabiei and Hasan Giroian, Tehran: Yekan Publication.
-       Lupuleac, Z.L.; S. Lupuleac & C. Rusu (2012). “Changingethical Behavior in Times of Economic Crisis Inorganizations”. Procedia Economics and Finance, 3: 921-927.
-       Lussier, R.N. (1993). Human Relations in Organizations. A Skill-Building Approach. 2 end Edition Homewood, Boston: IRWIN.
-       Lussier, R.N. (2000). Human Relations in Organizations: a Skillbuilding Approach, 2 nd ed,Homewood, il: Richarod D. Irwin.
-       Mackie, J.L. (1990). Ethics: Inventing Right and Wrong. London: Penguin Books.
-       Marques, J. & S. Dhiman & R. King (2007). Spirituality in the Workplace: What it is, Why it Matters, How to Make it Work for you. Published by Personhood Press.
-       Marques, J.; S. Dhiman & R. King. (2005). “Spirituality in the Workplace: Developing an Integral Model and a Comprehencive Definition”. Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 7. No. 1: 81-92.
-       Marschke, E.; R. Preziosi & W. Harrington (2009). “Professionals and Executives Suort a Relationship Between Organizational Commitment and Spirituality In The Workplace”. Journals Cloteomlone Com, 7(8): 33-48.
-       Mckee, M. & C. Driscoll (2012). Transformation Leadership and Employee Well-being: Insights from Leaders Participating in Training. Proceedings of the 2012 Atlantic Schools of Business Ethics. Boston, MA, Aug. 3-5.
-       Mehta, Y. & S. Joshi (2010). “Impact of Workplace Spirituality on Organization Culture through Improved Employee Productivity”. AIMS International Conferenceon Value-based Management. August 11-13: 221-226.
-       Milliman, J.; A.J. Czaplewski & J. Ferguson (2003). “Workplace Spirituality Andemployee Work Attitudes, An Exploratory Empirical Assessment”. Journal of Organizational Change Management, Vol. 16, No. 4: 426-447.
-       Naran, F. (1992). “Your Role in Shaping Ethics”. Executive Excellence, 9: 11-13.
-       Sabbagh Mollahoseini, Iman (2013). “The Examination of the Effects of the Organizational Spirituality on the Ethical Behavior of the Employees in Governmental Organizations”. The First National Conference on Accounting & Management. Shiraz: Kharazmi International Institute for Educational and Research.
-       Saleh Nia, Monireh & Zeinab allah Tavakoli (2009). “Organizational Ethics with Emphasis on the Ethical Charter”. Journal of Ethics in Science and Technology, Year 4, Issue 3 and 4.
-       Sass, J. (2000). “Characterizing Organizational Communication Culture Aroach”. Communication Studies, 51(3): 195-217.
-       Sheep, M.L. (2004). Nailing Down Gossamer: A Valid Measure of the Person OrganizationFit of Workplace Spirituality. Academy of Management. Best Conference Paper MSR.
-       Tavallayi, Rohollah (2009). “The Effective Factors on the Ethical Behaviour of the Employees”. Police Human Development Monthly, No. 25.
-       Vallabh, P. (2010). “Workplace Spirituality- Relationship with Organizational Culture and Organizational Effectiveness”. AIMS International Conference on Value-based Management, August 11-13: 881-891.
-       Weihui, F. (2013). “The Impact of Emotionalintelligence, Organizational Commitment, and Jobsatisfaction on Ethical Behavior of Chineseemployees”. Journal of Business Ethics, 114 (2): 355-366.
-       Yazdani, Hamidreza; MohammadReza Kazemi Najaf Abadi & Gholamreza Salimi (2010). “The Study of the Mediating Role of Spirituality in the Relationship between the Dimensions of Organizational Justice and the Consequences of Spirituality”. The Vision of Business Management Journal, No. 3.
-       Zsolnali L. (2010). Spirituality and Business. Germany: Springer Berlin Heidelberg. P. 87-90.