شناسایی و تحلیل نقش مؤلفه‌های آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی دانشگاه (مطالعۀ موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف این پژوهش، تحلیل نقش مؤلفه‌های شناسایی شده‌ بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی از دیدگاه استادان دانشگاه خوارزمی بوده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از جهت هدف، کاربردی است. لذا، ابتدا ابعاد مفهومی و مؤلفه‌های اساسی بهره‌وری اعضای هیئت علمی شناسایی و بر مبنای آن، عوامل، ملاکها و شاخصهای مناسب طراحی و تدوین شد. صاحبان فرایند برای تعیین مؤلفه‌های بهره‌وری اعضای هیئت علمی، اسناد و مدارک موجود در پایگاههای اطلاعاتی قابل دسترس در خصوص موضوع پژوهش بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل عامل اکتشافی، آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر بهره گرفته شد. یافته‌ها: یافته ها نشان دادکه مؤلفۀ آموزش با میانگین 3.89 بیش از سایر ویژگی‌ها مهم تلقی شده و مؤلفه‌های بهره‌وری و خدمات اجتماعی با توجه به شاخص اهمیت در اولویتهای بعدی قرار دارند. همچنین بین مؤلفه‌های آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی و دیدگاه پاسخگویان بر حسب متغیّر‌های جنسیت، سابقۀ کار و رتبۀ دانشگاهی نسبت به تأثیر‌گذاری مؤلفه‌ها بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی تفاوت معنادار است. نتیجه‌گیری: گسترش و تقویت افکار و ایده‌های نو در بین استادان، توزیع هدفدار و بهینۀ اعتبارات تحقیقاتی و تقویت زیرساختها و منابع در حوزة فنّاوری نوین، بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ بهره‌وری اعضای هیئت علمی‌اند. این پژوهش تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصمیم‌سازان و همچنین پژوهشگران مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها