بررسی چالش های خصوصی‌سازی آموزش عالی (مطالعۀ تطبیقی در چهار کشور منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : تجارب تاریخی در زمینۀ آموزش در ایران، حاکی از اداره به شیوۀ خصوصی و تأثیر و گستردگی آموزه‌های دینی همانند "وقف و خیرات در این حوزه" است. از سویی، خصوصی‌سازی در اصل 44 قانون اساسی، مطرح بوده و سیاست توسعۀ آموزش عالی خصوصی با توجه به مبانی اسلامی در برنامۀ سوم توسعه مورد توجه است؛ اما همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. از این رو، مطالعۀ حاضر با هدف شناخت موانع و دستیابی به راهکارهایی با نگرشی اسلامی برای این روند در جمهوری اسلامی ایران سامان یافته و نیز با رویکرد توسعه‌‌ای، خصوصی‌سازی دانشگاهها در چهار کشور را مورد بررسی قرار داده است. روش: این مطالعه، از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی است که از طریق دریافت نظرات کارشناسان حوزۀ آموزش عالی به وسیله پرسشنامۀ باز و مطالعۀ اسنادی و به روش موردکاوی، در پاسخ به چالشهای فراروی خصوصی‌سازی آموزش عالی سامان یافته است.  یافته­ها: داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری و تحلیل محتوا، تحلیل شدند. نتیجه­گیری : نتایج تحقیق نشان می‌دهد که چگونگی حمایت مالی از دانشجویان و نگرانی از کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها و کیفیت کاری استادان، از ‌مهم‌ترین چالش‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها