منابع کسب خبر در میان دانشگاهیان ایران: نتایج یک پیمایش ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: مقالۀ حاضردر صدد شناخت منابع کسب خبر در میان دانشگاهیان ایران و عوامل مؤثر بر آن است. پرسش اصلی مقاله این است که دانشگاهیان ایران ترجیح می‌دهند از چه منابعی خبر کسب کنند و چه کسانی از چه منابعی برای کسب خبر استفاده می‌کنند. روش: این پژوهش به روش پیمایش انجام شده است. یافته ها: دانشگاهیان ایران از 37 منبع خبری برای کسب خبر استفاده می‌کنند. این منابع خبری پس از تحلیل عاملی، به شش منبع اصلی تقلیل یافتند که عبارتند از: منابع خبری خارجی، آنلاین، سنّتی داخلی، سازمانی- دانشجویی، سایتهای خبری اینترنتی مجاز و منابع خبری شفاهی. یافته‌ها همچنین حاکی از وجود رابطۀ معنادار بین اکثر متغیّرهای مستقل و منابع خبری به عنوان متغیّر وابسته است. نتیجه گیری: نتایج کلی تحقیق حاکی از تأیید تجربی نظریۀ استفاده و رضامندی و دو نظریۀ مکمّل آن؛ یعنی نظریۀ مصرف خبر مبتنی بر عادت و نظریۀ رویکرد مجموعه‌ای به خبر است. نتایج تحقیق مؤیّد آن است که افراد از میان منابع رسانه‌ای و خبری متعدد، دست به انتخاب فعالانه و هدفمند می‌زنند و این انتخاب بر اساس نیازهای مخاطبان و رضامندی‌های مختلفی که منابع رسانه‌ای برای آنها فراهم می‌کنند صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها