رویکرد توصیفی به نشانه‌ها و نمودهای اسلامی بودن مدیریت در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: مقالۀ حاضر با هدف بررسی نشانه‌ها و تأثیرات اعتقادات اسلامی (نمودهای اسلامی) بر نحوۀ مدیریت در دانشگاههای ایران (به عنوان مظهر بارز مدیریت دانشگاه اسلامی) انجام شده است. روش : داده‌های مورد نیاز این تحقیق که از حیث هدف، نوعی تحقیق بنیادی و از حیث روش، اکتشافی است، از طریق مصاحبۀ ساختاریافته با جامعۀ آماری تحقیق (30 نفر از خبرگانی که علاوه بر اشراف بر مباحث اسلامی، با مفاهیم مدیریت و سازمان آشنایی داشته و در دانشگاه تحصیل یا تدریس کرده‌اند) گردآوری شده و تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها با روش تحلیل محتوا بوده است. یافته‌ها: در خلال مصاحبه‌های صورت گرفته به طور کلی 135 اثر و نشانه در دانشگاههای اسلامی در ایران شناسایی شده که پس از حذف موارد تکراری، به طور خالص 38 اثر و نشانه، شناسایی و آمار تفصیلی نشانه‌ها در مقاله ارائه شده است. همچنین در مصاحبه‌ها بر توسعۀ شناسایی نمودها و نشانه‌های حاکم بر دانشگاه‌ها(که ناشی از باورهای اسلامی است) تأکید شده است. نتیجه گیری: یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان نشانه‌ها و آثار اعتقادات اسلامی(نمودهای اسلامی) بر نحوۀ مدیریت در دانشگاهها را به طورکلی در پنج دسته، شامل فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه اسلامی، برنامه‌ریزی در دانشگاه اسلامی، ساختار فیزیکی، استفاده از فنّاوری و سیستمهای ارتباطی و ساختار سازمانی رسمی خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها