تدوین مدل شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا(س))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تدوین مدل شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی بوده است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی، با راهبرد مطالعۀ موردی و به روش تحلیل محتواست. جامعۀ آماری پژوهش، مدیران ارشد و اساتید نمونۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) بودند. برای جمع‌آوری داده، از روش مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد دانشگاه و اساتید نمونۀ آموزشی و پژوهشی و بررسی کلیۀ اسناد بالادستی و دانشگاهی استفاده شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. یافته‌ها: با کدگذاری داده‌های حاصل، مفاهیم، مقوله‌های محوری(ابعاد یا سازه‌ها) و مؤلفه‌ها(شایستگی‌های محوری) شناسایی شدند و روایی مدل توسط خبرگان تأیید شد. نتیجه‌گیری: مدل جامعی برای شایستگی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی ارائه شد که شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی را در شش دسته مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت رهبری، مهارت میان‌فردی، ویژگی‌های شخصیتی و ارزشها طبقه‌بندی کرده است. از آنجا که تا کنون در ایران بررسی محتوایی کلیۀ اسناد بالادستی و دانشگاهی به منظور استخراج شایستگی‌های اعضای هیئت علمی و نیز با مصاحبه با مدیران دانشگاه و اساتید نمونه به منظور پی بردن به علل موفقیت و عملکرد برترشان در حوزه‌های آموزش و پژوهش صورت نپذیرفته است، نتایج پژوهش حاصل می‌تواند با ارائه معیارهای تصمیم‌گیری در فرایندهای جذب، ارزیابی، ارتقا، پاداش و آموزش اعضای هیئت علمی راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


-      جعفری، پریوش؛ نادرقلی قورچیان، جواد بهبودیان و نیما شهیدی(1391). «ارائۀ الگویی ساختاری برای رابطۀ خودکارامدی و شایستگی‌های اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی». پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، ش 5: 67-49.
-      چیت‌ساز، احسان(1390). الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
-      حاجی‌پور، بهمن و مصطفی بهادران شیروان(۱۳۹۱). «شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر ‌اندیشه‌های مقام معظم رهبری». مدیریت دانشگاه اسلامی، ش ۲: 250-۲۲۷.
-      دادخواه، بهروز؛ محمدعلی محمدی، ناصر مظفری، سجاد محمدنژاد، بهنام مولایی و دلاور دادخواه(۱۳۸۷). «ویژگی‌های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل». مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل، ش ۴، پیاپی۱۱.
-      سلیمی، قاسم؛ الهام حیدری و فهیمه کشاورزی(1394). «شایستگی‌های اعضای هیئت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی، تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری». دوفصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، ش 7: 103-85.
-      سهرابی، بابک؛ ایمان رئیسی وانانی و هاتف رسولی(۱۳۸۹). «ارزیابی شایستگی دانش‌محور در آموزش عالی». چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش ۲: ۷۸-۵۷.
-      مطلبی‌فرد، علیرضا؛ حمیدرضا آراسته، مروارید خنجرخانی و سعید صفایی موحد(۱۳۹۰). «ویژگی‌های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد؛ یک مطالعۀ کیفی». مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، ش ۴: 84-۶۰.
-      مظلومی، سید سعید؛ محمدحسن محمودآباد، طاهره احرامپوش و زهره سلطانی(۱۳۸۷). «ویژگی‌های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد». مجله پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، ش ۳، پیاپی ۵۵.
-       Fry, Louis W. Hannah, Sean t. Noel, Michael .Walumbwa, Fred O.( 2011) . , " Impact of spiritual leadership on unit performance ",The Leadership Quarterly, 2011, pp.1-12.
-       Fry, L W. Matherly, LLOuimet, J-Robert,( 2010). " The Spiritual Leadership Balanced Scorecard Business Model: the case of the Cordon Bleu-Tomasso Corporation", Journal of Management, Spirituality & Religion, vol.7, NO.4, 2010, , 7(4), pp. 283-314.
-       Fry L W.(2009). Spiritual Leadership as a Paradigm for Organizational Transformation and Recovery from Extended Work Hours Cultures.Journal of Business Ethics (Impact Factor:.1.33). 02/2009; 84(2):265-278.
-       Grunes P,Gudmundsson A,Irmer B.(2015) .To What extent Is the Mayer&Salovey model of emotional &Spiritual intelligence a useful predictor or leadership style &percehved leadership outcomes in Astrailian. Educational Management& leadership.42,(1) ,pp:112-135.
-       Kinjerski VM. Skrypnek B J.( 2004). “DeŽning Spirit at Work: Finding Common Ground”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17, No. l, pp. 26-42.
-       Krishna Kumar S, Neak Ch .(2002). The “What”, “Why”, and “How” of spirituality in the workplace. Journal of managerial psychology 17(3):153-164
-       Marques, J., Dhiman, S. King, R. (2009). Spirituality in the Workplace: What It Is, Why It Matters, How to Make It Work for You, USA:Personhod Press.
-       Marques JF .( 2006) . The spiritual worker,Journal Of Management Development,Vol.25,No. 9,pp : 84-95.
-       Marvel K, Baily A, PfaÉy C, Gunn W.( 2003) . Relationship-Centere in Administration: Transfering EfectiveCommunication Skills from the ExamRoom to the Conference Room. Journalof Healthcare Management, 48, 2, pp : 112-121.
-       Matherly, L. & Fry, L. W.( 2005). Spiritual Leadership and the Strategic Scorecard Model of Performance Excellence: The Case of Tomas so Corporation. The Leadership Quarrerly.16, 320-325
-       Mazni S,Toh D,Mohamed A,Normalini M.(2015). Spiritual intelligence on leadership EÊectiveness & Food Hygiene practices in public institutions.Elsevier .procedia.social&Behavvioral science,201,2015,:140-155
-       Milliman J. Czaplewski. Andrew J. Ferguson JY.(2003). Workplace Spirituality and employee Work attitudes”, : An Exploratory Empirical Assessment Journal of Organizational Change Management, Vol. 16, No. 4, pp. 426-447.
-       Miller MA. (1999). Culture, spirituality, and women’s health. Journal of Obstet Gynecology Neonatal Nursing 24(3):257—63
-       Mirvis P .(1997). Soul work in organization. Organization Science 2:153- 193. MitroÊ, I., & Denton, E. 1999. A study of spirituality in the workplace. Sloan Management Review, 4 (4), 83- 92
-       Mwambazambi, K. & Banza, A.K., (2015), ‘Four-dimensional conversion for spiritual leadership development: A missiological approach for African churches’, HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 70(3), Art. #1953, 9 pages. http:// dx.doi.org/10.4102/hts. v70i3.1953 . profkalemba@yahoo.fr. http://www.hts.org.za
-       Naidoo, M., (2014), ‘The potential of spiritual leadership in workplace spirituality’, Koers-. Art. #2124, 8 http:// dx.doi.org/10.4102/koers. v79i2.2124. doi:10.4102/koers.v79i2.2124 http://www.koersjournal.org.za – Bulletin for Christian Scholarship 79(2), pages.pp.1-8.
-       Sendjaya S.(2015).Origin of servant leadership.switzerland. Management for porofessionals. springer international.Do1.10.1007/978-3- 319-16196-9-2.
-       Sendjaya S,Yoshida O,Hirst G,Cooper B .(2015 ).Servant leadership ,creativity&innovation. Business Research .67(7) :1804-1394.
-       Sendjaya S,Eva N.(2015) .Creating Future Leaders :an examination of youth leadership development in Australia.Education &Training.55(6) ,584-598. Sendjaya
-       Thompson W.(2000). Can you train people to be spiritual Training & development. Training & development, 54(12),pp: 273-279.