بررسی و تبیین الگوی مدیریت بحران از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف:«بحران»، یکی از مسائل مهم سازمانهای امروز است. حوزۀ معرفتی مدیریت بحران، معرفت و مهارت لازم برای ادارۀ بحران را ارائه می‌‌کند. الگو‌سازی، یکی از انواع نظریه‌پردازی‌ها در این حوزه است. فرض اساسی الگوی مدیریت بحران این است که برای ادارۀ بحران، بهترین الگو برای عمل وجود دارد. بخش قابل توجهی از نظریه‌ها و الگو‌ها در مدیریت بحران بر اساس تجربۀ رهبران و مدیران موفق تدوین شده است. امام خمینی(ره) یکی از موفق‌ترین مدیران بحران در قرون اخیر است. تبیین الگوی مدیریت بحران امام(ره) ضروری و مهم است. دیدگاه امام خمینی(ره) در بارۀ بحران، مبتنی بر دیدگاه قرآنی است. روش :در این مقاله، با استفاده از روش‌ موردکاوی و تحلیل محتوا، مدیریت امام خمینی(ره) در 11 بحران بزرگ بررسی شده است. اطلاعات لازم برای مطالعۀ بحرانها از مجموعۀ 22 جلدی صحیفۀ امام به دست آمده است.یافته‌ها : با استفاده از نتایج تحلیل بحرانها، الگوی مدیریت بحران امام خمینی(ره) در قالب الگوی سه مرحله‌ای قبل، حین و بعد از بحران تبیین شده است. نتیجه گیری: الگوی کلی مدیریت امام خمینی‏(ره) در بحران را می‏توان در سه مرحلۀ قبل از بحران (پیش‌بینی،‌ تحلیل و تبیین، پیشگیری)، حین بحران (کنترل، مقابله) و پس از بحران (حفظ آمادگی، بهره‌برداری از نتایج، جلوگیری از بهره‌برداری دشمن، تلاش برای کم کردن تبعات) معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها