بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای آموزش عالی، دانشگاه ارومیه

3 دکترای مدیریت آموزشی، استاد دانشگاه ارومیه.

چکیده

زیربنای همۀ ارزشها در سازمان، ارزشهای اخلاقی است؛ همچنین رفتارهای اخلاقی فردی، گروهی یا سازمانی، تحت تأثیر ارزشهای اعتقادی، نگرشهای فلسفی و باورهای بنیادین انسانی، که در یک طیف خطی که یک سر آن سلامت اداری و سر دیگر آن فساد اداری می‌باشد، قابل تحلیل است. این ارزشها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می‌کنند و در نهایت به موفقیت سازمانی منجر می‌شوند. بنابر این، پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی در میان کارمندان دانشگاه‌های تبریز و شهید مدنی آذربایجان انجام شده است. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ کارکنان دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان بود که از میان آنها 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیّرهای مکنون اندازه‌گیری شده در مدل مفهومی، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی میان متغیّرهای پژوهش نشان می‌دهد که میان این متغیّرها (به جز رابطۀ بین فرهنگ خدمتگزاری و مسئولیت اجتماعی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت رعایت اخلاق در محیط‌های سازمانی است که باید از سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها