ارائه الگوی نظری سلامت سازمانی دانشگاه بر مبنای آموزه‌های دین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق، ارائۀ الگوی مناسب سلامت سازمانی در دانشگاهها بر اساس آموزه‌های دین اسلام بود.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است. شیوۀ گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعۀ آماری تحقیق، افراد خبره و آگاه به موضوع بودند که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 44 نفر انتخاب شدند. یافته‌ها: یافتۀ اصلی تحقیق، دستیابی به الگوی سلامت سازمانی بر اساس آموزه‌های دینی بود که از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. مؤلفه‌های اصلی الگو عبارت بودند از: شفافیت(مشخص بودن انتظارات)، نظام پاداش عادلانه، حل مشکل، ارتباط سازنده، رفتار حمایتی، هدفمندی، همبستگی، نوآوری، بهره‌وری از منابع، انعطاف‌پذیری، معنویت در کار، توجه به روحیۀ افراد و کیفیت‌گرایی. نتیجه‌گیری:در تمامی مؤلفه‌های خروجی الگو جهت ارتقای سلامت سازمانی، مصادیق اسلامی و دینی وجود دارد، لذا مدیران اجرایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست با الهام از مبانی عظیم دین اسلام، از آنها بهره‌گیری کرده، برای ارتقای سلامت سازمانی آن مراکز تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها