مؤلفه‌های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمود‌های اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دکترای مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: امروزه با توجه به نقش دانشگاه اسلامی در پیشرفت و تعالی جامعه، مدیریت تصویر دانشگاه اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد جامعه دارد. لذا هدف مقالۀ حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمودهای اسلامی بوده است. روش: برای انجام این پژوهش از روش پژوهش کیفی و بررسی اسناد و مدارک و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز استفاده شد. در این راستا ضمن بررسی پیشینۀ نظری مرتبط با مؤلفه‌های تصویرسازمانی از دیدگاه صاحب‌نظران دانش مدیریت، سعی شده است این موارد از منظر رهنمودهای اسلامی نیز شناسایی شود. جامعه و نمونۀ پژوهش شامل آیات و روایات مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در مکتب اسلام مقوله‌های خدمات آموزشی، ارتباطات، محصولات، شهرت، هویت اسلامی، ارزشهای فرهنگی، راهبردها، بیان اهداف اسلامی، اوصاف مدیریت و محیط فیزیکی به عنوان مؤلفه‌های سازندۀ تصویر دانشگاه هستند. نتیجه‌گیری: نتایج بیان می‌کند که در مؤلفه‌های شناسایی‌شده در متون اسلام، مفاهیمی چون: جایگاه مسیر شغلی و کیفیت تسهیلات اعطایی در مقولۀ خدمات آموزشی به چشم نخورد. از سوی دیگر، در متون بررسی‌شده در دانش مدیریت، مفهوم تنوع رشته‌ها در مقولۀ خدمات آموزشی، روشهای آموزشی مورد استفاده در مقولۀ راهبردها و تولید اندیشۀ فرهنگی در مقولۀ محصولات یافت نشد. اما سایر مؤلفه‌های مشترک در دانش مدیریت و متون اسلامی، از نظر مبنایی با یکدیگر متفاوتند.

کلیدواژه‌ها