فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهندۀ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دکترای مدیریت، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، فهم ماهیت و عوامل شکل‌دهندۀ راست‌کرداری مدیران در سازمانهای دولتی است. روش: روش پژوهش،کیفی با راهبرد داده‌بنیاد بوده است که به این منظور، 22 مصاحبه با مدیران سازمانهای دولتی انجام شد. یافته‌ها: به اتکای تحلیل داده‌ها، ماهیت و ابعاد پدیدۀ مورد مطالعه روشن شد و دو مضمون صداقت رفتاری (راستگویی، عمل به وعده‌ها، ثبات و سازگاری گفتار و رفتار) و رفتار اخلاقی (تلاش در جهت کسب رضای خدا، قابلیت اعتماد، مهربانی، احترام به دیگران، عدالت، احساس مسئولیت و پیروی از قوانین و مقررات) به عنوان ابعاد اصلی راست‌کرداری مدیران مشخص شد. علاوه بر این، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ آن: ویژگی‌های شخصیتی، باورهای مذهبی اسلامی، هوش اخلاقی، اسوه‌های اخلاقی، فرهنگ سازمانی و رهبری اصیل کشف شد. نتیجه‌گیری: برای دستیابی به اعتماد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بهروزی زیردستان، رضایت شغلی، کاهش رفتارهای انحرافی و ...، بهبود راست‌کرداری مدیران ضرورتی بدیهی است که در آموزه‌های دینی اسلام هم مورد تأکید و تشویق بوده است.

کلیدواژه‌ها