چالش‌ها و مشکلات مدیریت تشکّل‌های دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: دانشگاه زمانی به فعالیت صحیح مشغول است که آموزش، پژوهش و فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی به شکل متوازن انجام گیرند و هیچ‌یک مانع فعالیت دیگری نشوند. بخش محسوسی از فعالیتهای فوق‌برنامه در دانشگاه در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی، توسط تشکّلهای دانشجویی اجرا می‌شود. بنابر این، ضروری است تا با به کارگیری شیوۀ صحیح مدیریت در تشکّلهای دانشجویی، بیشترین اثربخشی را در حیطه‌های مذکور به دست آورد. روش: به سبب فقر محتوایی مطالعات در زمینۀ نحوۀ فعالیت تشکّلهای دانشجویی و لزوم توجه به رویکرد اکتشافی در این تحقیق، روش تجزیه و تحلیل مضمون (تم) انتخاب شد و مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر و چهار جلسه توفان فکری با حضور 9 نفر از فعالان دانشجویی که سابقۀ مدیریت تشکّلهای دانشجویی را داشتهاند، صورت پذیرفت. یافته‌ها: مضمونهای شناسایی شده در حوزۀ چالشها و مشکلات مدیریت تشکّلهای دانشجویی با توجه به اشتراکاتشان، در پنج دستۀ «ضعف در ارتباطات، تغییرات مدیریتی، ضعف در شناخت مسائل فرهنگی، چالشهای مدیریت منابع انسانی و ضعف در هدف» تقسیم‌بندی شدند. هر کدام از این تم‌های اصلی، شامل تم‌های فرعی هستند که به عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده هر چالش و مشکل معرفی شده‌اند. نتیجه‌گیری: به یافته‌های این تحقیق می‌توان به عنوان نیازسنجی آموزشی و فرهنگی نیز نظر کرد و در طراحی دوره‌ها و کارگاههای آموزشی و بسته‌های فرهنگی که توسط مراکزی چون معاونت فرهنگی وزارت علوم و معاونت فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها صورت می‌گیرد، مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها