دانشگاه مسئولیت‏پذیر و چشم ‏انداز آن در آموزه ‏های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که: بر پایۀ آموزه‏های دین اسلام، چه چشم‏اندازی برای نهاد دانشگاه مسئولیت‏پذیر قابل ترسیم است که مسیر دستیابی به جایگاه شایستۀ این نهاد الهی را برای ما روشن و هموار سازد؟ روش: این پژوهش با روش کتابخانه‏ای- اسنادی به تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته‏ها: پژوهش حاضر، دانشگاه مسئولیت‏پذیر را نهادی با سه مشخصة ذاتی یا سه مؤلفۀ بنیادین هویت علمی، هویت دینی و خدمتگزاری معرفی می‏کند و با طرّاحی چشم‏انداز مطلوب آن، که متشکّل از شاخصها‏ی دانایی، توانایی، نیکویی و زیبایی است، به الگوسازی و ترسیم پیکر و چارچوب اسلامی‏اش پرداخته است. نتیجه‏گیری: از آنچه گزارش شد به دست می‏آید که جریان تعلیم و تربیت در دانشگاه مسئولیت‏پذیر به گونه‏ای است که هر فردی در مسیر آن‏ قرار گیرد، متّصف به صفات دانایی، توانایی، نیکویی و زیبایی می‏شود.

کلیدواژه‌ها