بررسی تأثیر ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت دولتی؛ استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران از دیدگاه کارکنان بوده است. روش: این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارکنان سازمانهای دولتی ایران و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و تعداد 3021 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و فساد اداری می‌باشند و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران تأثیر منفی می‌گذارند. یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که از بین ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، اعتقاد به نظارت الهی بالاترین رتبه را در سازمانهای دولتی ایران داشته است و ابعاد نظارت مدیریتی، نظارت درونی و نظارت عمومی به ترتیب در رده‌های بَعدی قرار داشته‌اند. نتیجه‌گیری: همۀ ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران اثر کاهنده دارند و از بین این ابعاد، بُعد نظارت مدیریتی بیشترین اثر کاهنده را بر فساد اداری داشته است

کلیدواژه‌ها