سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعۀ مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسۀ سطح تحمل ابهام در بین دانشجویان رشتۀ حسابداری و مدیریت است. روش: مطالعۀ حاضر از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ تحمل ابهام مک دونالد(1970) بهره گرفته شد. جامعۀ آماری مطالعه حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ حسابداری و مدیریت سطح کشور بوده است. حجم نمونه 398 نفر بود و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس چند راهه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها حاکی از آن است که بین دانشجویان رشتۀ حسابداری و مدیریت در سطح تحمل ابهام، تفاوت معناداری وجود ندارد. دیگر نتایج نشان داد، متغیّرهای جنسیت، سن، تجربۀ کاری و سطح تحصیلات بر سطح تحمل ابهام دانشجویان حسابداری و مدیریت تأثیری ندارد. نتیجهگیری: نتایج حاصله حاکی از آن است که دانشجویان در حین دوران تحصیل خود، بایستی در راستای افزایش قدرت حل مسئله و چگونگی مواجه شدن با موقعیتهای مبهم، آموزشهای مناسبی را دریافت دارند که در این راستا، دانشگاهها مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند

کلیدواژه‌ها