تحلیلی بر عوامل مؤثر در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

هدف:مقاله حاضر با هدف معرفی شاخصهای دانشگاه تمدن‌ساز از منابع پژوهشی و تأیید شاخصها از نظر خبرگان دانشگاهی، به اولویت‌بندی مهم‌ترین شاخصهایی که در ایجاد و شکل‌گیری دانشگاه تمدن‌ساز نقش عمده‌ای دارند، پرداخته است.روش: برای شناسایی علت یا معلول بودن شاخصها، از تکنیک دیماتل فازی بهره گرفته شد. یافته‌ها: پژوهش‌محور، دانش‌گرا، تخصص‌گرا، معرفت‌ساز و پاسخگو در برابر نیازهای جامعه، فن‌گرا، تخصص‌محور و مهارت‌ساز، به ترتیب با ضرایب تأثیر 10.89، 10.48 و 10.11 تأثیرگذارترین شاخصها و عوامل در راستای تحقق یک دانشگاه تمدن‌ساز می‌باشند. نتیجه‌گیری: هر 20 عامل شناسایی شده به عنوان عوامل دانشگاه تمدن‌ساز در آموزش عالی ایران، بحرانی و اساسی بوده و نقش پر اهمیتی در تحقق آن دارند.

کلیدواژه‌ها