بررسی اقدامات جذب هیئت علمی در میان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دانشگاههای دولتی دنیا و نظام آموزشی سابق حوزۀ علمیۀ قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی و کارشناس سابق مرکز جذب وزارت علوم ؛ پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

بررسی اقدامات اجرایی جذب هیئت علمی در بین نظامهای آموزشی مختلف هدف این تحقیق بود. که بدین منظور در سه سؤال تحقیق، به بررسی اقدامات کنونی وزارت علوم، چیستی اقدامات دانشگاههای دولتی دنیا و نیز بررسی اقدامات به کارگیری استاد در حوزۀ علمیۀ سابق پرداخته شد. روش: برای بررسی اقدامات وزارت علوم و تجربۀ دانشگاههای دولتی دنیا، از روش کتابخانه‌ای و برای بررسی اقدامات حوزۀ علمیه، از روش پدیدارنگاری با ابزار مصاحبۀ پاره‌ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیلها از روش پایایی بازآزمون(94/0) و پایایی بین کدگذران(79/0) تأیید شد. جامعۀ تحقیق، تمامی مدیران و معاونان مدارس حوزۀ علمیه، محققان مسائل حوزه و افراد با سابقۀ حوزه بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، شناسایی و با آنها مصاحبه شد و مصاحبه‌ها، ضبط و پیاده‌سازی و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های بخش مطالعاتی منتج به شناسایی 73 اقدام و یافته‌های بخش کیفی منتج به شناسایی 38 اقدام در جذب حوزۀ علمیه شد. نتیجه‌گیری: پس از بررسی کلی اقدامات اشاره شده در دانشگاههای دولتی ایران، دانشگاههای دولتی دنیا و حوزۀ علمیۀ سابق قم، برای اصلاح اقدامات کنونی جذب هیئت علمی وزارت علوم، پیشنهادهایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها