تأثیر انواع رسانه‏ بر دینداری دانشجویان دانشگاه‏های سراسر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:هدف این پژوهش سنجش تأثیر رسانه بر نگرش به دین و انواع دینداری بوده است. تصور می‏شود تغییر نگرش به دین، به دنبال تغییراتی که حضور رسانه‌های جهانی و محلی به آن دامن می‌زنند، در کوتاه‏مدت و درازمدت منجر به تغییراتی در انواع دینداری دانشجویان در جامعة معاصر ایران خواهد شد. اما با وجود رشد فزایندة فرایند رسانه‌ای شدن در جامعة ایران، هنوز عوامل مختلف دیگر نیز بر نگرش به دین و انواع دینداری نقش قابل‏توجه و غیر قابل اغماضی دارند. لذا به نقش متغیّر‌های دیگر و فرایندی که در آن رسانه‌ها به شکل‌گیری انواع دینداری کمک می‌رسانند نیز توجه شده است. ‌روش:در این پژوهش در بخش مطالعۀ اکتشافی، انواع دینداری موجود در میان دانشجویان، شناسایی و عوامل مؤثر بر دینداری دانشجویان مشخص شده‏اند. سپس از طریق روش تحلیل مسیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم مجموعه عوامل مؤثر بر انواع دینداری مشخص شده است. یافته‏ها و ‌نتیجه‏گیری:هر چند انواع رسانه‏ها بر انواع دینداری اثرگذارند، اما عوامل اثرگذارتری از رسانه‏ها از جمله نهاد آموزش و خانواده وجود دارند که شکل‎گیری انواع دینداری دانشجویان را تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها