بررسی توانایی‌‌های مدیریتی و ویژگی‌‌های فردی مورد نیاز مدیران فرهنگی «مطالعۀ موردی شهید آیت‌الله محلاتی(ره)»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف مقالۀ حاضر، تبیین مؤلفه‌‌ها و شاخصهای توانایی‌‌های مدیریتی و ویژگی‌‌های فردی مورد نیاز مدیران فرهنگی است که بر همین اساس، شهید آیت‌الله فضل‌الله محلاتی به عنوان یک مدیر موفق فرهنگی- اسلامی مورد مطالعۀ موردی قرارگرفته است. بدین منظور، 50 نفر از همکاران و همرزمان شهید محلاتی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روش: مطالعه حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوۀ گردآوری داده‌‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات و از روش کیفی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد جهت استخراج یافته‌‌های تحقیق از طریق مصاحبه با افراد جامعۀ هدف استفاده شده است. یافته‌‌ها: بر اساس یافته‌‌های تحقیق، یک الگوی مفهومی مرتبط با ویژگی ها و توانایی‌‌های مدیران فرهنگی با استفاده از نظریۀ راهبرد داده‌بنیاد ارائه شده است. نتیجهگیری: نتایج نشان می دهد که درحوزه فرهنگ مدیرانی موفق ترند که از توانایی های علمی - تخصصی ، روحی -  روانی  ، جسمی- فیزیکی و  فکری - ذهنی و ویژگی های فردی (شامل ویژگی های  اخلاقی ، فکری و شخصیتی  و عبودیت و  عمل صالح ) و ویژگی های مکتبی ( شامل ولایت مداری و ولایت محوری ، بصیرت و عمل انقلابی و روحیه جهادی و عاشورایی) بالاتری برخوردار باشند.
 

کلیدواژه‌ها