بررسی مؤلفه‌‌های سرمایۀ روان‌شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌‌های سرمایۀ روان‌شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی و جامعۀ آماری پژوهش عبارت است از کلیۀ اعضای هیئت علمی تمام‌وقت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌‌ها از روشهای آماری تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شد. یافته‌‌ها: با مطالعه در مبانی نظری پژوهش مشخص شد که سرمایۀ روان‌شناختی از چهار مؤلفۀ خودکارامدی، تاب‌آوری، امید و خوش‌بینی تشکیل شده است. همچنین با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش، مشخص شد که در ساختار هر یک از ابعاد چهارگانه، معنویت‌گرایی و هوش معنوی نقش دارد. لذا هوش معنوی به عنوان پنجمین مؤلفۀ اصلی انتخاب شد. سپس100 زیرمؤلفه روان‌شناختی که در ساختار پنج مؤلفه اصلی نقش دارند، انتخاب شدند و پس از انجام تحلیل عاملی، 78 زیرمؤلفه در پژوهش باقی ماندند. برای تعیین اولویت مؤلفه‌‌ها، آزمون فریدمن نشان داد که در مؤلفه‌‌های خودکارامدی، تاب‌آوری، امید، خوش‌بینی و هوش معنوی، به ترتیب زیرمؤلفه‌‌های خجالت، خود ارزشمندی، برنامه‌ریزی، اندیشۀ مثبت و تجارب معنوی، دارای بالاترین اولویت و زیرمؤلفه‌‌های حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، تفکر واگرا و عقلانیت، دارای کمترین اولویت می‌باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که در بعد خود کارآمدی، 18 زیر مؤلفه از مجموع 20 زیر مؤلفه بعد از تعیین بارهای عاملی در پژوهش باقی ماندند بدین معنا که با پژوهشهای قبلی اندیشمندان این حوزه به لحاظ تأثیر بر کارآمدی مطابقت دارند. در بعد تاب آوری، 19 زیر مؤلفه، در بعد امید 12 زیر مؤلفه، در بعد خوش بینی 12 زیر مؤلفه و در بعد معنویت 17 زیر مؤلفه مورد انتظار پژوهشگر با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفتند و با نظر پژوهشگران پیشین، مطابقت داشتند.

کلیدواژه‌ها