شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌های سراسرکشور در دولت‌های نهم و دهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری علم و فنّاوری دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق(ع).

5 دانشجوی مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت‌بندی شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است. روش: این پژوهش به صورت آمیخته انجام شده است. جامعۀ تحقیق مشتمل بر 150 خبره بودند. برای تحلیلهای آماری، از 75 پرسشنامۀ عودت داده شده و برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها، از مقایسات زوجی در تکنیک AHP براساس نظرات هشت تن از خبرگان فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری استفاده شد. یافته‌ها: هر دو بُعد در نظر گرفته شده در پژوهش(فرهنگی- سیاسی و ساختار اجرایی) تأثیر معنادار در تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای کشور دارند. از دید خبرگان، ابتدا بُعد فرهنگی- سیاسی و سپس ساختار اجرایی در اولویت قرار دارند. نتیجه گیری: شاخصهای میزان تطبیق فعالیتهای فرهنگی با منویات رهبری، اهتمام به فعالیتهای دینی و نماز و نیایش و بیداری اسلامی، اولویت قراردادن فرهنگ اسلامی- ایرانی، میزان ارتباط معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه با حوزۀ ستادی و همکاری در برنامه‌ها با ستاد برای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاهها در اولویت شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی در دولتهای نهم و دهم قرار داشته است

کلیدواژه‌ها