انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب به منظور برون‌سپاری آموزش‌های سازمانی ( مطالعه موردی: دانشگاه قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم

چکیده

هدف: این مقاله به دنبال شناسایی، اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در برون‌سپاری آموزشهای سازمانی و انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب بوده است. روش: در این تحقیق با رویکرد جامع ANPBOCR، ابتدا با مطالعۀ ادبیات پژوهش و بهره‌گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مؤثر و وابستگی میان معیارها، تعیین و ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و اولویت معیارها پژوهش ، مشخص و امتیازات نسبی مؤسسات شناسایی شد. سپس  رتبه بندی گزینه ها انجام و نتایج به صورت عددی و گرافیکی نشان داده شد و در نهایت، با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، موسسه مناسب انتخاب شد. یافته‌ها: معیارهای رفتار سازمانی مناسب و دارا بودن فرهنگ سازمانی مناسب، برگزاری به موقع دوره های آموزشی، نبود کنترل بر فرآیند آموزش و نحوه ارزشیابی، مهمترین معیارهای تصمیم گیری محسوب می شود و با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش بهترین انتخاب، موسسه آموزشی شماره 2 است. نتیجه‌گیری: مدیران هنگام به کارگیری راهبرد برون‌سپاری آموزشی، ابتدا باید به بررسی مزایا، هزینه‌ها، فرصتها و ریسکهای حاصل از این برون‌سپاری پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این موارد و‌الویت بندی مؤسسات آموزشی مورد نظر، در صورت مفید بودن این راهبرد برای سازمانشان، اقدامات بعدی را در جهت پیاده‌سازی آن انجام دهند.

کلیدواژه‌ها