ترسیم روابط علت- معلولی شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) با به کارگیری دیماتل خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش، شناسایی شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) و تعیین روابط علت- معلولی آنها جهت استفادۀ دانش‌پژوهان و مدیران است. روش:برای شناسایی شایستگی‌ها از روش راهبرد نظریۀ برخواسته از داده‌ها استفاده شد و تعیین میزان اثرات علت و معلولی این شایستگی‌ها بر یکدیگر با دیماتل خاکستری صورت گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج بخش اول، هشت شایستگی مدیریتی؛ شامل مهارت ارتباطی، قدرت تصمیم‌گیری، هوش معنوی، مدیریت استعداد، قدرت تنبیه، قدرت رهبری، مدیریت بحران و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) استخراج شدند و بر اساس یافته‌های روش دیماتل خاکستری، ابعاد «ویژگی‌های شخصیتی» و «قدرت رهبری»، تأثیرگذارترین و ابعاد «مدیریت بحران» و «قدرت تصمیم‌گیری»، تأثیرپذیرترین شایستگی‌ها معرفی شدند. نتیجه‌گیری: شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) و روابط شناسایی شدۀ آنها می‌توانند راهنمای مناسبی برای آموزش مدیریتی اسلامی در دانشگاه‌ها و کاربرد آن توسط مدیران در جامعۀ اسلامی باشند.

کلیدواژه‌ها