تحلیلی بر عوامل مهاجرت بین‌شهری و بازشناسی راهکارهای جذب نخبگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: در راستای توسعۀ پایدار به عنوان رکن اساسی تحقق اهداف هر حکومتی، نخبگان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چالشها و راهکارهای جذب و نگهداری نخبگان است. روش: روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ترکیبی از روش گسترش عملکرد کیفی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که در جذب و نگهداری نخبگان، عوامل علمی با وزن نسبی 279/0، دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر عوامل بودند. عوامل اقتصادی و سازمانی با وزن نسبی 199/0، اهمیتی یکسان داشته و عوامل مدیریتی (166/0) و اجتماعی (157/0) در اولویتهای بعد جای گرفتند. نتیجه‌گیری: از میان 12 راهکار مورد بررسی در این تحقیق، راهکار شایسته‌سالاری، مهم‌ترین راهکار پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها