شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های چابکی در دانشگاه اسلامی (مطالعه موردی در دانشگاه‌های تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت‌بندی قابلیتهای چابکی مورد نیاز در دانشگاه اسلامی ‌صورت گرفته است. روش: جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران دانشگاههای تهران بودند که به روش تصادفی، حجم نمونه‌ای به تعداد 196 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از آزمون دو جمله‌ای، تحلیل عاملی و رگرسیون تحلیل مسیر استفاده شده است. یافتهها: 10 قابلیت در قالب یک الگوی رگرسیون تحلیل مسیر (معادله ساختاری) به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعاملی بر متغیّر مذکور مؤثرند و بیشترین اثرگذاری مربوط به قابلیت (عامل) «رهبری بصیر» بوده و قابلیتهای «ارزشها و فرهنگ سازمانی قوی، شایستگی‌های اساسی، نوآوری، کیفیت بالا، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، سرعت، یکپارچگی و رهبری هزینه»، به ترتیب در درجات بعدی اولویت قرار دارند. نتیجه گیری: اولویت‌بندی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که ابعاد نرم و فرهنگی قابلیتها در مقایسه با ابعاد سخت قابلیتها، از اهمیت بیشتری در چابکی دانشگاه اسلامی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها