بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی؛ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بوده است. روش:نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه 148 نفر از جامعه، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامۀ استاندارد میلیمان برای معنویت در محیط کار، آلن و مایر برای تعهد سازمانی و تعدیل‌شدۀ اسمیت، کندال و هیولین برای رضایت شغلی استفاده شد. یافته‌ها:فرضیۀ اصلی تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده، بررسی و رابطۀ خطی بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رضایت شغلی اثبات شد. مقدار ضریب همبستگی به دست آمده، نشان از میزان تأثیر متغیّر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر پیشگویی کنندگی متغیّر وابسته دارد. نتیجه‌گیری: بین تمام مؤلفه‌های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرسنل رابطۀ معناداری وجود دارد. بنابر این، با افزایش ابعاد مختلف معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی، بر رضایت شغلی پرسنل افزوده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها