بررسی و تبیین مؤلفه‌های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

خاستگاه نهادی دانشگاه، رفع نیازهای توسعه‌ای جامعه است و دانشگاهی می‌تواند در این مسیر موفق باشد که خود را باور کرده، به دنبال راه حلهای بومی برای مسائل واقعی کشور باشد. اقتصاد مقاومتی، الگوی بومی درون‌زای توسعۀ کشور است. در نتیجه، دانشگاهی می‌تواند برای جامعۀ اسلامی- ایرانی کارکردهای واقعی خود را ایفا کند که منطبق با الگوی اقتصاد مقاومتی ساماندهی شود. هدف: تحقیق حاضر تلاشی است در جهت یافتن مؤلفه‌های مدیریتی که بتواند به دانشگاه برای درک و اجرای گفتمان اقتصاد مقاومتی کمک کند. روش: با توجه به جدید بودن موضوع، از روش تحقیق کیفی و خبره‌سنجی استفاده و با 20 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مصاحبه باز شد و در ادامه گزاره‌های برآمده از مصاحبه‌ها با تکنیک تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 10 تمِ ادراک اهمیت بهبود مدیریت راهبردی، ادراک اهمیت رجوع به الگوی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی و عقلانیت اداره، نظام‌سازی، توسعۀ آموزش، مردم‌گرایی، نیازمحوری، خودکفایی، کارآفرینی و برون‌گرایی استخراج شد. نتیجه‌گیری: تم‌های به دست آمده در قالب سه مؤلفۀ ادراکی، نگرشی و ساختاری، در کنار 12 پیشنهاد کاربردی برای سیاستگذاران علم و فنّاوری کشور ارائه شد.

کلیدواژه‌ها