الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: یکی از الزامات اساسی دستیابی به اهداف و مقاصد تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ج.ا.ا در افق 1404، برخورداری مدیران و کارگزاران عمومی از شایستگی‌های مورد نیاز برای اجرای راهبردها و برنامه‌های تدوین شده در این مسیر است. از این رو، پژوهش حاضر به تدوین الگوی شایستگی‌های مورد نیاز مدیران دولتی برای دستیابی به این اهداف پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، آمیخته (کیفی- کمّی) است. ارائۀ الگو به روش کیفی تحلیل تم، طی سه مرحلۀ توصیف، تحلیل و تفسیر داده‌ها انجام شده و برای آزمون الگو نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها: شایستگی‌های شناسایی شده در این الگو، در سه بعد فردی (نگرشی و رفتاری)، شغلی (دانشی و مهارتی) و ارزشی (اسلامی و سازمانی) دسته‌بندی شده‌اند. در این میان، شایستگی‌های ارزشی، شغلی و فردی با برخورداری از ضریب تأثیر 92/0، 85/0 و 78/0 به ترتیب از بیشترین اثر تبیین‌کنندگی در این الگو برخوردار بوده‌اند. نتیجه‌گیری: توسعۀ شایستگی‌های مدیران و کارگزاران عمومی نقش بسزایی در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله دارد. ارزیابی و توسعۀ این شایستگی‌ها باید به عنوان اولویتی اساسی در انتخاب، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران دولتی تبدیل شود

کلیدواژه‌ها