آینده در قلمرو مدیریت و رهبری حضرت مهدی(عج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، «بررسی آینده در قلمرو مدیریت و رهبری حضرت مهدی(عج)» بوده است. روش:تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق 100 نفر بوده که از بین آنها تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته و توزیع در بین جامعۀ آماری، داده‌ها جمع‌آوری شدند. در جمع‌آوری مطالب، از اطلاعات و اسناد کتابخانه‌ای، نظر محققان و سایر منابع هم استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده و برای بررسی سؤالات پژوهش از توصیف وضعیت و برای تحلیل فرضیه‌ها نیز از ضریب رگرسیون استفاده شده است. یافته‌ها: در بین کشورهای جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران الگوی تعاملی مطلوب برای مدیریت الهی، نبوی و اسلامی برای آینده است. نتیجه‌گیری: مدیریت اسلامی، سایر مدیریتها را در بعضی از کشورهای سکولار تحت تأثیر قرار داده است و لذا رابطۀ بسیار تنگاتنگی بین شاخصهای مدیریت اسلامی با سایر مدیریت‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها