ارائه الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن کریم و نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: ارائۀ الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن کریم و نهج‌البلاغه. روش: نخست به مطالعه و بررسی کامل قرآن کریم و نهج‌البلاغه اقدام شد. در تعیین مؤلفه‌ها بیشتر مواردی مورد توجه قرار گرفت که در آیات قرآن کریم یا فرازهای مختلف خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمتهای نهج‌البلاغه به صورت امر و نهی خطاب به انسان مطرح شده بود و در نهایت، الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی ارائه شد. یافته‌ها: در این مقاله مؤلفه‌های مرتبط با دانشگاه اسلامی به عنوان یک سازمان متعالی از قرآن و نهج‌البلاغه استخراج و در قدم بعدی از نگاه قرآن کریم و نهج‌البلاغه به بحث و توضیح راجع به هر کدام از مؤلفه‌ها پرداخته شد. مؤلفه‌های سازمان متعالی(که در اینجا از آن به دانشگاه اسلامی تعبیر می‌شود) در سه دستۀ ارتباط با خدا، ارتباط با دیگران و ارتباط با خود، تقسیم و در قالب الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است. نتیجه‌گیری: می‌توان تأکید کرد که با نهادینه‌سازی و در نتیجه، عملیاتی کردن اصول و مؤلفه‌های یاد شده در ارتباط با خدا، دیگران و خود، سازمانی متعالی شکل خواهد گرفت که نتایج مؤثری را برای سازمان در ابعاد مختلفی چون: نتایج منابع انسانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد پدید خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها