کاوش فرایند بهروزی ذهنی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان قم با استفاده از نظریۀ داده ‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وجود حس رضایت از زندگی( و در محیط کار؛ رضایت شغلی) و عواطف و روحیات مثبت که در مفهومی به نام بهروزی ذهنی جای می‌گیرند، از طریق اشاعۀ روحیات مثبت، تفکرات مثبت، حس خوب بودن و احساس آرامش درونی تأثیر بسزایی بر عملکرد کارکنان دارد. هدف: هدف این پژوهش کاوش فرایند بهروزی ذهنی در کارکنان سازمانهای دولتی استان قم بوده است.  روش : روش پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از طرح نظام‌مند نظریۀ مبتنی بر داده‌ها بوده است. بدین منظور ضمن انجام مصاحبۀ باز با 26 نفر از کارکنان سازمانهای دولتی استان قم، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله‌هایی استخراج شد. یافته ها: در مرحلۀ کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پاردایم کدگذاری تشریح و چگونگی خلق نظریه فرایندی به عنوان یافته­­های پژوهش تبیین شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد دو دسته عوامل علی فردی و سازمانی در بروز احساسات مثبت و رضایت از زندگی تاثیر دارند. وجود احساسات مثبت و رضایت از زندگی منجر به بکارگیری یکسری راهبردها می­گردد که شرایط مداخله­گر و زمینه­ای بر آن موثرند. بکارگیری این راهبردها پیامدهای مثبت فردی و سازمانی در بردارد.

کلیدواژه‌ها