بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین ابعاد رهبری معنوی مدیران با کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بوده است. روش: با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 54 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ استاندارد ابعاد رهبری معنوی مدیران بر اساس الگوی فرای و کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شد. یافته‌ها:فرضیۀ اول و سوم و چهارم با توجه به سطح معناداری کمتر از 0.05 تأیید شدند. برای فرضیۀ دوم، عشق به نوعدوستی (67/0β=) می‌تواند شرایط کاری ایمن و سالم را به طور مثبت و معنادار پیش‌بینی کند. برای فرضیۀ پنجم، 46 درصد تغییرات متغیّر وابستۀ کیفیت زندگی کاری توسط نوعدوستی تبیین می‌شود. 48 درصد از واریانس کیفیت زندگی کاری توسط رهبری معنوی تبیین می‌شود. عضویت در سازمان با 16/0β= ، می‌تواند کیفیت زندگی کاری را به طور مثبت و معنادار پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: بین تمام ابعاد رهبری معنوی، به جز متغیّر بازخورد عملکرد با کیفیت زندگی کاری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، عضویت در سازمان، معناداری، عشق به نوعدوستی و چشم‌انداز سازمانی رابطه‌ای پیش‌بینی کننده و معنادار با کیفیت زندگی کاری کارکنان دارند

کلیدواژه‌ها