بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری و خلاقیت در دانشگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه ایلام Email: M.taban@ilam.ac.ir

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مطالعۀ سرمایۀ فکری و خلاقیت در دانشگاه اسلامی با رویکرد توسعۀ منابع انسانی راهبردمحور بوده است. دانشگاه اسلامی با رویکردی راهبردی و با ایجاد یک محیط خلاقانه می‌تواند به توسعۀ منابع انسانی کمک کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. روش:روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀاعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام است. حجم نمونه به روش سرشماری، 110 نفر تعیین شده است. برای سنجش رابطۀ بین سرمایۀ فکری و خلاقیت، از پرسشنامۀ استاندارد سرمایۀ فکری و خلاقیت، به ترتیب با آلفای کرونباخ 81/0 و 85/0 استفاده شده است. یافته‌ها: بین سرمایۀ فکری و ابعاد آن با خلاقیت، رابطۀ معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: سرمایه‌گذاری در بخش سرمایۀ فکری (توسعۀ منابع انسانی) تأثیر قابل توجهی در ایجاد ظرفیت در دانشگاه اسلامی دارد. به عبارت دیگر؛ افزایش توان سرمایۀ فکری و توسعۀ راهبردمحور، موجب ارتقای ظرفیت نوآوری منابع انسانی و به دنبال آن در نظام علمی کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها