نگرش استادان دانشگاه‌های کشور به دوره‌های معرفت‌افزایی بین سال‌های 1390 تا 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حوزة علمیه؛ استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

هدف: در این مقاله نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور به دوره‌های معرفت‌افزایی و اثربخشی آن که طی سالهای 92-1390 برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. روش: روش تحقیق، پیمایش است. جامعۀ آماری 12 هزار نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور است که در دوره‌های معرفت‌افزایی شرکت کردند. حجم نمونۀ بر اساس فرمول کوکران، 502 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته حاوی 167 سؤال بازوبسته با پایایی 87/0، استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از روشهای آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از طریق محاسبه آزمونهای کای اسکوار، گاما، کروسکال والیس و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته‌ها:برخی از نتایج پژوهش عبارتند از: 1. استادان از شرکت در دوره‌های معرفت‌افزایی رضایت دارند و برگزاری دوره‌ها را ضروری می‌دانند؛ 2. برگزاری دوره‌ها باعث ارتقای بینشی و معرفتی اعضای هیئت علمی شده است؛ 3. اعضای هیئت علمی نگرش مثبتی نسبت به سرفصلها، گرایشها و منابع معرفی شده دارند؛ ۴. شرکت در دوره‌ها باعث افزایش رضایت شغلی آنها شده است. نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های بیان شده، به طور کلی می‌توان گفت که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور، نگرش مثبتی نسبت به دوره‌های معرفت‌افزایی دارند و دوره‌ها از اثربخشی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها