شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی از منظر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دکترای مدیریت آموزشی؛ استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی از منظر اسلام. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعۀ آماری آ« شامل متخصصان حوزۀ مدیریت آموزشی و معارف اسلامی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 21 نفر از متخصصان هر دو حوزه انتخاب شده‌اند و از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، داده‌های لازم جمع‌آوری و از طریق بررسی اسناد و تحلیل متن مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها: این پژوهش حاکی از آن است که نظام پاداش‌دهی، مدیریت مشارکتی، الگوسازی، رشد حرفه‌ای کارکنان و اعتمادسازی، از جمله عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی از نظر متخصصان دانش مدیریت می‌باشند. نتیجه‌گیری: در حالی که از دیدگاه اسلام، علاوه بر عوامل مذکور، تحقق کرامت انسانی و اخلاق کاری مدیران نیز در زمرۀ عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی تلقی می‌شوند

کلیدواژه‌ها