نقش میانجی ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کاری بیرونی و رفتارهای ضد شهروند سازمانی با تأکید بر نگرش اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت؛ استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی؛ استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کاری بیرونی و رفتارهای ضد شهروند سازمانی با تأکید بر نگرش اسلامی انجام یافته است. روش:روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری آن، کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان است. تعداد جامعۀ آماری 788 نفر و اندازۀ نمونه 157 نفر می‌باشند که با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، پرسشنامۀ بین کارکنان توزیع شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ ارزش‌های کاری اسلامی درونی، ارزش‌های کاری اسلامی بیرونی و رفتار ضد شهروند سازمانی استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام به ترتیب 0.95، 0.94 و 0.94 به دست آمد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ارزش‌های کاری درونی و بیرونی، در رفتار ضد شهروند سازمانی نقش منفی و معنادار دارد. همچنین، متغیّر ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کاری بیرونی و رفتار ضد شهروند سازمانی نقش میانجی دارد. نتیجه‌گیری: ارزش‌های کاری اسلامی در رفتار ضد شهروندی نقش منفی و معناداری وجود دارد که در این میان ارزش‌های کاری درونی نقش میانجی را در ارتباط بین ارزش‌های کاری بیرونی و رفتار ضد شهروندی دارد. به عبارت دیگر؛ ارزش‌های کاری درونی به عنوان یک متغیّر میانجی، اثرات ارزش‌های کاری بیرونی را جذب می‌کند و به متغیّر وابسته رفتارهای ضد شهروند سازمانی منتقل می‌کند

کلیدواژه‌ها