بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری و هوش اخلاقی کارکنان بر سلامت نظام اداری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت؛ استادیار دانشگاه ایلام Email: M.taban@ilam.ac.ir

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: هدف این پژوهش «بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری و هوش اخلاقی کارکنان بر سلامت نظام اداری با رویکرد اسلامی» بوده است. روش: روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ کارکنان دانشگاه دولتی استان ایلام بود که تعداد 220 نفر برای نمونۀ مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد بوده که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 915/0 به دست آمده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش هم در تحلیل با لیزرل و هم تحلیل با پی‌ال‌اس نشان دادند که هوش اخلاقی و مسئولیت‌پذیری کارکنان بر سلامت نظام اداری دارای تأثیر مثبت و معناداری هستند. همچنین ابعاد هوش اخلاقی(هوشیاری، همدردی، توجه و احترام به دیگران، خودکنترلی، انصاف و مهربانی و صبر و بردباری) نیز بر سلامت نظام اداری دارای تأثیر مثبت و معناداری هستند. نتیجه‌گیری: برای برقراری سلامت نظام اداری در دانشگاه ایلام باید کارکنانی با مسئولیت‌پذیری بالا و برخورداری از هوش اخلاقی و ابعاد آن تربیت کرد. همچنین، باید مدیران دانشگاه، تلاش جدّی و مضاعف در جهت فراهم ساختن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری برای مدیران و کارکنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها