شناسایی اثرات نامطلوب و ریشه‌های اساسی کاربردی نبودن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با رویکرد تئوری محدودیت‌ (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 دکترای مدیریت صنعتی؛ استادیار دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت دانشگاه یزد

چکیده

هدف: محقق با الگو گرفتن فرایند تفکر از تئوری محدودیتها، در پی کشف اثرات نامطلوب، ریشه‌ها و مشکلات اساسی با موضوع چالشی نامبرده، قدم برداشته و در پی حل این معضل اجتماعی کنکاش می‌کند. روش: در این مطالعۀ کیفی- توصیفی، جامعه شامل کلیۀ اساتید و دانشجویان دانشگاه یزد و خبرگان آشنا به تئورری محدودیتها می‌باشند. برای انتخاب نمونۀ جامعۀ خبرگان دانشگاهی، از روش نمونه‌گیری قضاوتی و در حد اشباع بهره گرفته‌ شد. با توجه به این روش، تعداد 27 نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برای مصاحبه انتخاب‌شده‌اند. برای انتخاب نمونه از جامعۀ دانشجویان نیز با توجه به عدم دسترسی به جمیع دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، تعدادی از دانشجویان بالفعل دکتری دانشگاه یزد و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی بومی استان که از دانشگاه یزد کسب خدمت کرده بودند، به منظور گردآوری داده‌ها، دعوت به مصاحبه شدند. یافتهها: هر سه پرسش اصلی پژوهش اعم از اثرات نامطلوب، ریشه‌های اساسی و مشکل اصلی، به طور وضوح و شفاف پاسخ داده شد. نتیجهگیری: مهم‌ترین اثر نامطلوب، انتخاب نامناسب موضوع است و با اتفاق آرا، مشکل اساسی، اسناد بالادستی، انتخاب و در وهلۀ دوم، عدم ارتباط بین صنعت با دانشگاه قلمداد شد

کلیدواژه‌ها