استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت بازاریابی؛ استادیار دانشگاه امام صادق(ع).

3 دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

4 دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

5 دانشجوی دکترای مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشگاه امام صادق(ع).

چکیده

هدف: هدف از این مقاله، شناسایی و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین با رویکردی میان‌رشته‌ای بود. دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که سه وظیفه مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش و بسترسازی برای نقش‌آفرینی دانشگاه در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد. روش: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش‌شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند. انتخاب خبرگان گزینشی و با ترکیب 10 خبرۀ کاملاً دانشگاهی، سه خبرۀ کاملاً عملیاتی و شش خبرۀ دانشگاهی- عملیاتی همراه بود. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه که از مهم‌ترین روشهای اولویت‌بندی گزینه‌های وابسته به یکدیگر است، به رتبه‌بندی مؤلفه‌ها پرداخته شد. یافته‌ها: ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه‌بندی تحلیل شبکه‌ای به ترتیب عبارت بودند از: استقلال، ترکیب، حرفه‌ای‌گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه‌گیری: به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می‌بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه‌ای‌گرایی صورت گیرد؛ زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوّق فضای خلاقیت و هم‌افزایی باشد.

کلیدواژه‌ها