بررسی و تحلیل برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های «شناخت و جذب»، «حمایت و پشتیبانی» استعدادهای برتر و نخبگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه انسان‌های نخبه یا دارای استعداد برتر در توسعه و تعالی کشورها، به خصوص در زمینۀ تولید علم،‌ هنر و فنّاوری، مدیریت نخبگان امری ضروری است. تأکیدات مقام معظم رهبری در استفادۀ صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعۀ کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفعِ موانع و مشکلات تولید دانش بومی و جنبش نرم‌افزاری نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است. ‌روش: برای جمع‌آوری اطلاعات، ترکیبی از روش‌های کمّی و کیفی و برای توصیف داده‌های کمّی از روش‌های آمار توصیفی و از تحلیل محتوا برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده شده است. این پژوهش از نظر راهبرد، پیمایشی، از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است. ‌یافته‌ها‌: از 18 آیین‌نامه موجود در بنیاد، پنج آیین‌نامه به عنوان نمونه انتخاب شدند. با مطالعه روش‌مند آیین‌نامه‌ها و اسناد و اجرای مصاحبه، 118 آسیب و 69 پیشنهاد عملیاتی در حوزه‌های فرامتنی، متنی، اجرا و بُعد اثربخشی و دو پیشنهاد کلی، مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و تلخیص شد. نتیجه‌گیری: بازبینی برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان منجر به ارایه پنج آیین‌نامه اصلاحی گردید. همچنین با توجه به مدل 4 بُعدی تحقیق، پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها